HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketKontakt/ Om ossSökLogga in
16 januari 2018
Tydligare fokus och ökat samarbete för säker mat

Sveriges myndigheter som arbetar för säker mat och säkert dricksvatten vidareutvecklar det strategiska arbetet. Nya gemensamma mål och prioriteringar för kontrollen inom hela livsmedelskedjan, från jord till bord, ska ge större effekt.

– En kontroll med hög kvalitet är till nytta för företagen och bidrar också till livsmedelsexporten. Genom att myndigheterna krokar arm och arbetar mot samma mål stöder vi både konsumenterna och företagen, säger Annica Sohlström, generaldirektör för Livsmedelsverket.

Inriktningen och prioriteringarna för Sveriges kontroll i livsmedelskedjan beskrivs i den nationella kontrollplanen för 2018-2021. De gemensamma övergripande målen har nu kompletterats med nya operativa mål och handlingsplaner inom flera områden, däribland för växtskydd, djurskydd, djurhälsa-smittskydd, läkemedel till djuren och ekologisk produktion. Målen för livsmedelskontrollen gäller för perioden 2017-2019.

– Med gemensamma mål kan vi på ett effektivare sätt trygga såväl folk- som djurhälsan och kraftsamla kring nya utmaningar, säger Jens Mattsson, generaldirektör för SVA.

Tillsammans bidrar myndigheter på nationell, regional och lokal nivå till säker mat och dricksvatten, friska djur och sunda växter samt konkurrenskraftiga företag. En bra riskbaserad och likvärdig kontroll underlättar för företagen att göra rätt, ta ansvar och följa lagstiftningen och leder till att brister upptäcks och rättas till. Det bidrar till säker mat och ett högt konsumentförtroende för maten i Sverige.

– I Jordbruksverkets arbete med regler för en konkurrenskraftig och hållbar produktion är den offentliga kontrollen en viktig del. Genom vårt förenklingsarbete och fördjupade samarbete på det här området skapar vi bättre förutsättningar för att öka producenters konkurrenskraft och för att konsumenter ska känna sig trygga med vad de äter och dricker, säger Leif Dennerberg, generaldirektör för Jordbruksverket.

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Försvarsinspektören för hälsa och miljö, länsstyrelserna och kommunerna delar uppdraget att säkerställa en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa samt värna om konsumenternas intressen. Den nationella kontrollplanen har utarbetats gemensamt av myndigheterna.

Uppdaterat 2018-01-16
Omvärldsbevakning
16 januari 2018
Tydligare fokus och ökat samarbete för säker mat
16 januari 2018
Handläggarstöd för tillsyn av gröna frågor
10 januari 2018
SKL:s arbete med behovsutredningar
10 januari 2018
Rapportering av åtgärdsprogrammet för vatten
9 januari 2018
Miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken
9 januari 2018
Kostnader för små myndigheter
8 januari 2018
PFAS-guiden
8 januari 2018
Miljöbalken och hållbarhetsarbetet - debatt
18 december 2017
Tillsynsvägledning från Kemikalieinspektionen, december 2017
12 december 2017
Luftföroreningar förkortar stockholmarnas liv med nio månader
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​[59]​[60]​[61]​[62]​[63]​[64]​[65]​[66]​[67]​[68]​[69]​[70]​
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum