HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
25 juni 2019
Konstgräsplaner och mikroplaster m.m.

Inom området mikroplaster i allmänhet och konstgräsplaner i synnerhet händer det en hel del just nu som - om föreslagna lagstiftningsförändringar träder i kraft - kommer att få direkt påverkan på kommunernas tillsyn av konstgräsplaner och för kommunerna som verksamhetsutövare.


Naturvårdsverket har i dagarna avrapporterat ett regeringsuppdrag om mikroplast och förslag på åtgärder för att komma till bukt med spridningen av mikroplaster. Ett av de mest konkreta förslagen som nämns i rapporten är att verket föreslår en anmälningsplikt:


” Anmälningsplikt C [och verksamhetskod XX] gäller för konstgräsplan och annan
anläggning eller plan utomhus för idrott eller lek med underlag som innehåller
gummi eller plast om den sammanlagda ytan med sådant underlag inom planen
eller anläggningen överstiger 200 kvadratmeter.”


Naturvårdsverkets rapport av regeringsuppdrag

Förslaget undantar alltså konstgräsytor som inte används för lek eller idrott (t e x rondeller etc). Vidare kommer förslaget att innebära att egenkontrollförordningen blir tillämplig.


Om förslaget blir verklighet kommer kommunen som både verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet att få en ökad administrativ och kostnadsmässig börda och det här måste kommunerna rusta sig för att hantera detta.


Ett annat förslag som ges i rapporten är att den idag befintliga beställargruppen för konstgräsplaner, i vilken SKL och ett flertal kommuner ingår i, ska breddas för att
omfatta även utomhusanläggningar för idrott och lek med andra underlag av plast
eller gummi. SKL tror att det inför breddningen av uppdraget kan bli aktuellt att behöva ta in fler eller andra kommunala representanter än de som idag sitter i beställargruppen för att fånga upp ett bredare sakområde. Sitter ni på kommunerna inne med sakkunskap om detta så ser vi gärna att ni hör av er till oss på SKL eller till Naturvårdsverket.


På SKL har vi utöver att ha varit en samtalspartner till Naturvårdsverket gällande frågor om den nu föreslagna anmälningsplikten även arbetat med att få fram beställarunderlag för nya konstgräsplaner. SKL Kommentus arbetar just nu med att ta fram ett ramavtal för upphandling av nya konstgräsplaner. Sett till de föreslagna reglerna om anmälningsplikt tar SKL gärna emot synpunkter om hur krav i upphandlingen bör ställas för att underlätta för miljötillsynens bedrivande.

Ramavtal för upphandling av konstgräsplaner
 

Tidigare i år lämnade ECHA, Europeiska kemikaliemyndigheten, förslag på begränsningar av tillsatta mikroplaster i produkter och förslaget har under våren varit ute på offentlig konsultation. En av frågorna som behandlades i förslaget var om det fanns anledning att omfatta granulater för fyllning av konstgräsplaner med ett förbud och om granulater från SBR-gummi i sådana fall ska hanteras på ett annat sätt än granulater av nytillverkad råvara. Just nu övervägs förslagets för- och nackdelar av ECHA:s vetenskapliga kommitté och beroende på vad som kommer ut av förslaget tror SKL att även dessa frågor kan komma att påverka tillsynen av konstgräsplaner.

Inlämnade förslag på begränsningar


Inom området pågår alltså sammantaget ett antal större förändringar som kan få önskade och icke önskade konsekvenser. SKL ser givetvis att det är bra att lagstiftningsförslagen kan ge en minskning av mikroplaster i omgivningsmiljön och bidra till en utfasning av olämpliga produkter men SKL ser också en risk med att lagstiftningsförändringarna kan göra att andra nya produkter som ersätter de klassiska granulaterna marknadsförs som biobaserade och nedbrytbara trots att produkterna kräver industriell kompostering för att brytas ned. Följden tror SKL paradoxalt nog kan bli att det kan spridas mer mikroplaster till miljön när produkter marknadsförs som nedbrytbara om inte verksamhetsutövaren fått all nödvändig information om vad nedbrytbarheten rent tekniskt kräver. I avvaktan på eventuella lagkrav/standarder som hanterar bionedbrytbara granulater finns det anledning att ta höjd för detta i upphandlingar av nya planer.


Kontakt: Fredrik Bäck, tfn 08-452 77 14, fredrik.back@skl.se
Uppdaterat 2019-06-25
Omvärldsbevakning
18 oktober 2019
Nationell tillsynskampanj med fokus på provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk
17 oktober 2019
Rapport Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige
15 oktober 2019
SVT Stockholm om båtbottenfärger.
8 oktober 2019
SKL utbildar om ny behovsstyrd taxemodell
7 oktober 2019
Rapportering av industriutsläppsverksamheter
4 oktober 2019
Förslag för ökad spårbarhet av farligt avfall och förbättrad avfallsstatistik
3 oktober 2019
Förslag på undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för verksamheter som behandlar avfall
10 september 2019
Webbsända föreläsningar om SKL:s behovsstyrda taxemodell
2 september 2019
Bättre uppföljning behövs i livsmedelskontrollen
29 augusti 2019
Vägledning om behandling av elavfall
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​[59]​[60]​[61]​[62]​[63]​[64]​[65]​[66]​[67]​[68]​[69]​[70]​[71]​[72]​[73]​[74]​[75]​[76]​[77]​[78]​[79]​[80]​[81]​[82]​[83]​
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum