HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Ansökan om LOVA-bidrag för lokalt åtgärdsprogram
Avfall i anläggningsändamål
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvattennätverket
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Spridning av slam på åkermark
Strandskyddsnätverk
Sulfidnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan
 
Spridning av slam på åkermark


Övertäckt slam för spridning i Upplands-Bro. Foto Linda Monell, Vallentuna kommun.
           
Denna samverkan diskuterade under 2017 samsyn mellan kommunerna. Bland annat togs en gemensam checklista fram.

   
Dokument  
 - Checklista slamtillsyn. Maj 2017.
Ladda ner här! >> 
 - Projektplanen finns här! >>  
 - Minnesanteckningar från samverkansmöten och andra arbetsdokument finns på MSL:s projektarbetsplats! >> Saknar du inloggning skicka en rad här! >>   
   
Studiebesök på slamlager 21 mars 


Ragn Sells och Käppalaförbundet bjöd på 21 mars 2017 på en intressant halvdag med studiebesök på ett slamlager och hos jordbrukare.
Foto Linda Monell, Vallentuna kommun.                        
   
Tips! 
 - Användning av avloppsslam på jordbruksmark. Informationsblad från Jordbruksverket. 2017. Läs här! >>
 - Rekommendationer för gödsling och kalkning. Jordbruksverket 2016. Läs här! >>
 - Information från Länsstyrelsen i Skåne om spridning av avloppsslam finns här! >>
 - I Svenskt Vattens Revaq-certifiering finns definierat vad som gäller vid slamspridning. Läs här! >> 
 - Se även MSL:s samverkan Tillsyn på lantbruk! >> 
 - miljosamverkan.se finns allt handläggarstöd som tagits fram av landets 13 regionala miljösamverkan. 
           
Samverkansstatus: Genomförd samverkan 2016-2017. 
Initiativtagare: Österåkers kommun.Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum