HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avfall i anläggningsändamål
Avfallssamverkan
El-avfall
Farligt avfall från småföretagare
Export av avfall
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan
 
Avfallssamverkan


         
Lagstiftningen kring hushållsavfall, verksamhetsavfall och producentavfall är i vissa fall mycket otydlig. Syftet med denna samverkan var att diskutera och hjälpa varandra för samsyn och en effektiv tillsyn.
Under 2017-2018 genomfördes ett tillsynsprojekt kring avfallssortering på restauranger och butiker. Slutrapporten finns nedan.

   
Workshop
27 april 2017 genomfördes en workshop om avfallshantering på restauranger och butiker som starten för tillsynsprojektet.  
 - Workshop om tillsyn av avfallssortering på restauranger och butiker. Peter Brådenmarks presentation av projektet finns här! 
 - Albin Rings presentation om hushållsavfall och verksamhetsavfall finns här!
 - Minnesanteckningar från workshopen finns här! 
   
Slutrapport
 - Samsyn av hushållsavfall verksamhetsavfall och producentavfall. MSL slutrapport. 2018. Ladda ner här. 
 - Bilaga 1. Definition verksamhetsavfall-hushållsavfall. Stockholms stad 2017.
Ladda ner här.
 - Bilaga 2. Definition av verksamhetsavfall och hushållsavfall med avseende på spillfett och fett från avskiljare. Stockholms stad 2018. Ladda ner här.
 - Bilaga 3. Checklista - Restaurang. 2017. Ladda ner här.
 - Projektplan för avfallssamverkan finns här! 
   
Tips! 
 -  Tillsyn av producentansvaret för förpackningar och returpapper. Läs här.
 - Omarbetad avfallslagstiftning från EU. Syftet är att förebygga avfall och, när det inte går, avsevärt öka återvinningen av kommunalt avfall och förpackningar. Man ska också gradvis fasa ut deponering och främja ekonomiska instrument, till exempel system för utökat producentansvar. Naturvårdsverket och Regeringskansliet kommer var för sig att gå igenom förändringarna för att se efter om det behövs ändringar i svensk lagstiftning. Kommissionen har fått en hel del uppgifter som ska genomföras i ett s.k. genomförandeaktsförfarande vilket innebär att Naturvårdsverket kommer engagera sig i de tekniska kommittéerna under direktiven för att se till att Sverige kan påverka utformningen av de delarna.
Pressmeddelande 22 maj 2018 Europeiska kommissionen 
 - Vägledning för avfallsklassificering. EU-kommissionen har 2018 tagit fram ett vägledningsdokument för avfallsklassificering. Det omfattar tolkning och tillämpning av relevant EU-lagstiftning.
Till vägledningen. 
 - På gång inom avfallsområdet. Inför Avfallsrådets möten sammanställer Naturvårdsverket vad som är på gång inom avfallsområdet. Sammanställning inför mötet i september 2018. 
 - Domen 2012 rörande butiksavfall från Coop i Karlsborg. Läs här!
 - Nytt om kommunal avfallsplanering 2017. Naturvårdsverket har reviderat föreskrifter om innehållet i kommunala avfallsplaner och tagit fram ny vägledning som ersätter de tidigare allmänna råden. Läs mer här! 
 - Avfall Sveriges redogörelse för hushållsavfallsdefinitionen maa av privat insamlings-entreprenörs avtal med en livsmedelskedjas butiker (2016-12-05) finns här!
 - Inför Avfallsrådets möten sammanställer Naturvårdsverket vad som är på gång inom avfallsområdet inom EU, hos regeringen och på Naturvårdsverket. Sammanställning från 10 maj 2017
 - Naturvårdsverket har sommaren 2016 fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till en reviderad nationell avfallsplan som ska gälla från 2018. Nytt är att planen också ska innehålla det avfallsförebyggande programmet.
Läs här!  
 - Läs om Avfall Sveriges guider här! 
 - Fråga om avfall i form av frukt och grönsaker från livsmedelsaffär utgör hushållsavfall. Mark- och miljööverdomstolen, M 5773-12, 2012-12-07. Ladda ner här!  
 - Producentansvar. Uppdaterad vägledning om producentansvar för förpackningar (Naturvårdsverket 2017)  
 - Producentansvar. Uppdaterad vägledning om producentansvar för returpapper (Naturvårdsverket 2017)
 - miljosamverkan.se finns alla handläggarstöd som tagits fram av landets 10 regionala miljösamverkan. 
           
Samverkansstatus: Samverkan genomfördes 2016 -2018. 
Initiativtagare: Stockholms stad.

Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum