HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Ansökan om LOVA-bidrag för lokalt åtgärdsprogram
Avfall i anläggningsändamål
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvattennätverk
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Spridning av slam på åkermark
Strandskyddsnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
 
Pågående samverkan
 
Dagvattennätverk

                       
Denna samverkan startade i november 2016 för att diskutera dagvatten och tillsyn. En checklista för tillsyn av dagvattenanläggning har tagits fram.

   
Läget i samverkan just nu 
Jobbar med underlag för tillsyn av dagvattenanläggningar på kvartersmark. Nästa samverkansmöte 15 oktober 2020.
Projektledning Anneli Åstebro, Järfälla kommun; Eva Andersson, Sigtuna kommun och Karin Palmqvist Larsson, Österåkers kommun. 
   
Samverkansmöte 15 oktober
Dagordning skickas ut till nätverket.
 - Torsdag 15 oktober 2020, kl. 09:00 - 12:00. Via Skype. 
 - Anmälan! 
 - Deltagarlista. 
   
30 mars 2017 – dokumentation
På dagvattenträffen 30 mars 2017 diskuterades ett förslag på checklista för dagvattenanläggningar, Stockholms stad berättade om sin dagvattenstrategi och WRS presenterade resultatet från ett projekt om rening av dagvatten hos miljöfarlig verksamhet.
 - Minnesanteckningar från dagvattennätverkets möte finns här! 
 - Juha Salonsaari, Stockholms stad presenterade Stockholms handlingsplan för god vattenstatus och  Dagvattenstrategi. Juha Salonsaaris presentation finns här!
 - Dagvattenhantering inom befintliga miljöfarliga verksamheter.
WRS:s presentation finns här! 
 - Stockholms stads vägledningsdokument finns här!  
   
21 maj 2019 – tema StormTacs dagvattenmodell  
På mötet presenterades StomTacs dagvattenmodell. 
 - Presentationen av Thomas Larm, StormTac, finns här. 
   
10 mars 2020 – tema växtbäddar
 - Björn Embrén, Arborkonsult och tidigare Stockholms stad kommer och pratar om dimensionering av växtbäddar, lämpliga växter, drift och skötsel av dessa anläggningar. 
Björn Embréns presentation.
Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok. 2017.
   
MSL-dokument  
 - Checklista dagvattenanläggning. 2017. Ladda ner här! 
 - Tillsyn av dagvatten – handläggarstöd, MSL 2014. Ladda ner här! 
 - Samverkansplanen finns här!  
   
Tips! 
 - Beräkningsverktyg för dimensionering och utformning av dagvattendammar. Examensarbete 2018 på Uppsala universitet och WRS. Ladda ner här. 
 - Miljöårsrapport 2017 Norrortsleden och E4_an Trafikverket. Ladda ner här! 
 - Upplands Väsby kommun. Anmälan om dagvattenanläggning, 2018. Läs här! 
 - Svenskt Vattens remissvar angående klimatanpassningsutredningen finns här!
 - Solna stads frågeformulär parkeringsytor med oljeavskiljare finns här!  
 - Miljösamverkan Skåne driver under 2016 och 2017 ett projekt med fokus på tillsyn av dagvatten. Läs mer här!
 - Stockholms stad och Stockholm Vatten tog 2016 beslut om en åtgärdsnivå (20 mm) för den davattenvolym som ska fördröjas och renas samt riktlinjer för dagvattenhantering på p-ytor och kvartersmark. Läs mer här!  (§17)
 - En projektgrupp inom Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland tog 2016 fram två rapporter om dagvatten: Slutrapport Dagvatten och Handläggarstöd Dagvatten Tekniköversikt. Syftet med projektet har varit att säkerställa ändamålsenlig dagvattenhantering, genom ökad kunskap på miljökontoren om dagvattentekniker, samt att utreda vilka krav man kan ställa på dagvattenhantering. Läs mer här!
 - Ni som är avloppshandläggare eller bistår dem eller kommer in på frågor om avlopp, bräddningar och dagvatten vid myndighetsutövning eller i vattenförvaltningen kan förhoppningsvis ha nytta av skriften Avledning av dag-, drän- och spillvatten!. Skriften kan underlätta dialogen mellan prövnings- och tillsynsmyndigheter och VA-organisationer. Den utgör den första delen i en mer omfattande publikation, men den här delen är kostnadsfri.
 -  Dagvattenstrategi för Stockholms stad, 2015, finns här! 
 - miljosamverkan.se samlas alla de publikationer som getts ut från olika miljösamverkan i landet. Gå direkt till en sökning på dagvatten här!
 - Handläggarstöd för tillsyn av dagvatten – pågående verksamheter och nya anläggningar. Sundsvalls kommun, miljökontoret,2015. Läs här!
 - Rening av dagvatten Täby kommun och Vaxholm stad. Examensarbete avancerad nivå Miljö- och hälsoskydd, Stockholms universitet. 2014. Läs här!
 -  Handläggarstöd om dagvatten. Miljösamverkan Västra Götaland tog 2014 fram ett handläggarstöd med  orienterande information om dagvattenhantering, juridiska förutsättningar samt klargörande av olika aktörers roller. Även belysning av dagvattnets betydelse i olika skeden inom kommunen. Läs här! 
 - Checklista för tillsyn över spridning av föroreningar via dagvatten
från verksamheter
. Miljösamverkan Östergötland, 2014. Läs här!  
 - Tips för verksamhetens dagvattenarbete. Miljösamverkan Östergötland, 2014.
Läs här!
 -  2013 genomförde Miljösamverkan Östergötland Tillsyn över spridning av föroreningar via dagvatten. Läs här! 
 -  MSL bjöd 24 september 2013 in till en träff  om dagvatten och provtagning i praktiken. Läs mer här!
 -  Miljösamverkan Värmland har 2012 avslutat ett projekt med fokus på planprocessen, anmälningsplikten och tillsyn av såväl miljöfarlig verksamhet som dagvatten-anläggningar. Läs mer här! 
 - Rena dagvatten med filter i vägbrunnar, läs ett reportage här! 
 -  Tillsynskampanj - Reningsanläggningar för trafikdagvatten. Stockholms stad. 
Läs här!
 -  Vägdagvatten, råd och rekommendationer. Trafikverket. Läs här!
 -  Dagvatten – det smutsiga vattnet från våra vägar. Trafikverket. Läs här! 
 - Dagvattenavgift allmän platsmark BVa 4, Va 179/08, Statens VA-nämnd. Läs här! 
 - Dagvattenavgift allmän platsmark, överklagat avgörande, Statens va-nämnds beslut 2012-11-30, BVa 85, i mål nr Va 448_12, Svea hovrätt M 11075-12. Läs här!   
   

Samverkansstatus: Pågående. Startade 28 november 2016.
Initiativtagare: MSL:s miljösamverkanworkshop 2016-09-23. 
Styrgrupp för samverkan:  Anneli Åstebro, Järfälla kommun; Eva Andersson, Sigtuna kommun och Karin Palmqvist Larsson, Österåkers kommun. 
Samverkansgrupp:  Nätverket är öppet för alla. 
Vill du stå med på sändlistan skriv en rad här. 
Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!Uppdaterat 2020-09-21
Miljösamverkan Stockholms län sl]
Provided by Webforum