HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Ansökan om LOVA-bidrag för lokalt åtgärdsprogram
Avfall i anläggningsändamål
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvattennätverket
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Spridning av slam på åkermark
Strandskyddsnätverk
Sulfidnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
 
Pågående samverkan
 
Dagvattennätverket

                       
Denna samverkan startade i november 2016 för att diskutera dagvatten och tillsyn.

   
Möten och aktiviteter för dagvattennätverket 
Information finns i MSL:s möten och aktiviteter och på MSL:s samverkansyta. Har du inte åtkomst till samverkansytan begär det här
   
10 mars 2020 – tema växtbäddar
- Björn Embrén, Arborkonsult och tidigare Stockholms stad kommer och pratar om dimensionering av växtbäddar, lämpliga växter, drift och skötsel av dessa anläggningar. 
Björn Embréns presentation.
Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok. 2017.

21 maj 2019 – tema StormTacs dagvattenmodell  
På mötet presenterades StomTacs dagvattenmodell. 
 - Presentationen av Thomas Larm, StormTac, finns här. 

30 mars 2017 – dokumentation
På dagvattenträffen 30 mars 2017 diskuterades ett förslag på checklista för dagvattenanläggningar, Stockholms stad berättade om sin dagvattenstrategi och WRS presenterade resultatet från ett projekt om rening av dagvatten hos miljöfarlig verksamhet.
 - Minnesanteckningar från dagvattennätverkets möte finns här! 
 - Juha Salonsaari, Stockholms stad presenterade Stockholms handlingsplan för god vattenstatus och  Dagvattenstrategi. Juha Salonsaaris presentation finns här!
 - Dagvattenhantering inom befintliga miljöfarliga verksamheter.
WRS:s presentation finns här! 
 - Stockholms stads vägledningsdokument finns här!  
   
MSL-dokument  
 - Checklista dagvattenanläggning. 2017. Ladda ner här! 
 - Tillsyn av dagvatten – handläggarstöd, MSL 2014. Ladda ner här! 
 - Samverkansplanen finns här!  
   
 Checklistor och anmälan
 - Solna stads frågeformulär parkeringsytor med oljeavskiljare finns här!  
 - Upplands Väsby kommun. Anmälan om dagvattenanläggning, 2018. Läs här! 
 - Checklista för tillsyn över spridning av föroreningar via dagvatten
från verksamheter
. Miljösamverkan Östergötland, 2014. Läs här!  
 - Tips för verksamhetens dagvattenarbete. Miljösamverkan Östergötland, 2014.
Läs här!
 -  2013 genomförde Miljösamverkan Östergötland Tillsyn över spridning av föroreningar via dagvatten. Läs här! 
 - Stockholms stad och Stockholm Vatten tog 2016 beslut om en åtgärdsnivå (20 mm) för den davattenvolym som ska fördröjas och renas samt riktlinjer för dagvattenhantering på p-ytor och kvartersmark. Läs mer här!  (§17)
 
 Länkar till andra webbar
 - miljosamverkan.se samlas alla de publikationer som getts ut från olika miljösamverkan i landet.
 - Miljöårsrapport 2017 Norrortsleden och E4_an Trafikverket. Ladda ner här! 
 - Miljösamverkan Skåne driver under 2016 och 2017 ett projekt med fokus på tillsyn av dagvatten. Läs mer här!
 - En projektgrupp inom Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland tog 2016 fram två rapporter om dagvatten: Slutrapport Dagvatten och Handläggarstöd Dagvatten Tekniköversikt. Syftet med projektet har varit att säkerställa ändamålsenlig dagvattenhantering, genom ökad kunskap på miljökontoren om dagvattentekniker, samt att utreda vilka krav man kan ställa på dagvattenhantering. Läs mer här!
 - Ni som är avloppshandläggare eller bistår dem eller kommer in på frågor om avlopp, bräddningar och dagvatten vid myndighetsutövning eller i vattenförvaltningen kan förhoppningsvis ha nytta av skriften Avledning av dag-, drän- och spillvatten!. Skriften kan underlätta dialogen mellan prövnings- och tillsynsmyndigheter och VA-organisationer. Den utgör den första delen i en mer omfattande publikation, men den här delen är kostnadsfri.
 -  Dagvattenstrategi för Stockholms stad, 2015, finns här! 
 - Handläggarstöd för tillsyn av dagvatten – pågående verksamheter och nya anläggningar. Sundsvalls kommun, miljökontoret,2015. Läs här!
 - Rening av dagvatten Täby kommun och Vaxholm stad. Examensarbete avancerad nivå Miljö- och hälsoskydd, Stockholms universitet. 2014. Läs här!
 -  Handläggarstöd om dagvatten. Miljösamverkan Västra Götaland tog 2014 fram ett handläggarstöd med  orienterande information om dagvattenhantering, juridiska förutsättningar samt klargörande av olika aktörers roller. Även belysning av dagvattnets betydelse i olika skeden inom kommunen. Läs här! 
 -  MSL bjöd 24 september 2013 in till en träff  om dagvatten och provtagning i praktiken. Läs mer här!
 -  Miljösamverkan Värmland har 2012 avslutat ett projekt med fokus på planprocessen, anmälningsplikten och tillsyn av såväl miljöfarlig verksamhet som dagvatten-anläggningar. Läs mer här! 
 - Rena dagvatten med filter i vägbrunnar, läs ett reportage här! 
 -  Tillsynskampanj - Reningsanläggningar för trafikdagvatten. Stockholms stad. 
Läs här!
 - Dagvattenavgift allmän platsmark BVa 4, Va 179/08, Statens VA-nämnd. Läs här! 
 - Dagvattenavgift allmän platsmark, överklagat avgörande, Statens va-nämnds beslut 2012-11-30, BVa 85, i mål nr Va 448_12, Svea hovrätt M 11075-12. Läs här!   
 -  Vägdagvatten, råd och rekommendationer. Trafikverket. Läs här!
 -  trafikverkets hemsida kan man hitta nyttiga dokument. 
 
 Tips och verktyg/länkar
 - Beräkningsverktyg för dimensionering och utformning av dagvattendammar. Examensarbete 2018 på Uppsala universitet och WRS. Ladda ner här. 
 - StormTacs dagvattenmodell - Presentation av Thomas Larm, StormTac, finns här.
 
 
 
   

Samverkansstatus: Pågående. Startade 28 november 2016.
Initiativtagare: MSL:s miljösamverkanworkshop 2016-09-23. 
Samverkansgrupp:  Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta skriv en rad här.


xxxxx

Uppdaterat 2022-11-08
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum