HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Ansökan om LOVA-bidrag för lokalt åtgärdsprogram
Avfall i anläggningsändamål
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvattennätverket
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Spridning av slam på åkermark
Strandskyddsnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Sammanställning av rapporter
 
Rapporter och underlag kring undersökningar av badplatser med avseende på kemiska föroreningar
                                           
Samverkansprojektet Badplatser och påverkan från förorenade områden genomför en inventering av vilka undersökningar som gjorts av föroreningar och eventuell påverkan från närliggande förorenade områden vid länets officiella badplatser, samt vilka åtgärder som genomförts eller planeras. Inventeringen omfattar inte bakterier och algblomning.

Samverkansprojektet samlar här de rapporter som länets kommuner tagit fram för officiella badplatser.
Läs mer om samverkan här! 
   
Nacka kommun 
 - Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad, 2015-12-09
 - Nacka Tre Badplatser, 2016-09-27
 - Kontrollprogram Fisksätra Holme, 2016-10-21
   
   
   
                 

           


Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2019-09-19
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum