HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljökontorens digitala verktyg
Nyckeltal för verksamhetsutveckling
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring SKR:s miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier

Portaler

Geodata.se
Länkar, visning och beskrivningar av kart- och datatjänster från framför allt myndigheter och organisationer med informationsansvar enligt Inspire-direktivet: https://www.geodata.se/GeodataExplorer/

Dataportalen
Länkar, visning och beskrivningar av kart- och datatjänster från framför allt Stockholms stad: http://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/

WMS-tjänster från Länsstyrelserna
Länkar och beskrivningar av karttjänster från länsstyrelserna: httphttp:///://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/wms-tjanster-fran-lansstyrelserna.aspx

Länskarta Stockholms län
Visning av kartjänster rörande planeringsunderlag från länsstyrelsen i Stockholms län: http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/

Vattenkartan
Visning av kartjänster rörande vattenförvaltning från länsstyrelsen i Stockholms län: http://viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspxTips på karttjänster

Stockholms stad: tätortskartan
http://kartor.stockholm.se/bios/wms/app/baggis/web/WMS_STHLM_TATORTSKARTA


Länsstyrelsen i Stockholm:
naturreservat, kulturreservat, nationalstadspark, Natura 2000, vattenskyddsområde, riksintressen och potentiellt förorenade områden 
http://ext-geoservices.lansstyrelsen.se/ArcGIS/services/Vektor/Stockholm_Planeringsunderlag/MapServer/WMSServer


Länsstyrelsen i Stockholm 1:
markavvattningsföretag och strandskydd
http://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/WMS/LSTAB_WMS_geodata1/MapServer/wmsserver


Länsstyrelsen i Stockholm 2:
 grönstruktur, gröna svaga samband (RUFS) och naturminne
http://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/WMS/LSTAB_WMS_geodata2/MapServer/wmsserver

Länsstyrelsen i Stockholm 3: översvämningskartor Tyresån, Östersjön och Mälaren
 
http://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/WMS/LSTAB_WMS_geodata3/MapServer/wmsserver

Huddinge kommun: pågående planer

http://decerno-cloudgeo02.redbridge.se/geoserver/wms


Stockholms miljöförvaltnings karttjänster


Naturvärden
  - Biotopkartan
  - Ekdatabasen
  - Ekologisk Särskilt Betydelsefulla Områden
  - Habitatnätverk – Eklevande insekter, Groddjur, Barrskogsfåglar

Vatten
  - Grundvattenkartan
  - Grundvattenkvalitet
  - Tillrinningsområden
  - Utloppspunkter – dagvatten, brädd

Klimat
  - Skyfallsmodellering
  - Temperaturmodellering
  - Översvämningskarta Bällstaån

Hälsa
  - Luftkvalitet
  - Bullerkartan

Övrigt
  - Koppartak
  - Tillsynsobjekt, Livsmedel
  - Tillsynsobjekt från Ecos, samtliga – endast intern tjänst
  - Ärenden från Ecos – endast intern tjänst


Extern WMS: http://kartor.miljo.stockholm.se/geoserver/wms/

Metadata: http://dataportalen.stockholm.se


Sammanställningen är gjord i december 2016 av Anja Arnerdal, Stockholms stad.

Uppdaterat 2017-01-25
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum