HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Kontroll av ursprung av primäringredienser i butik 2021
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 

Revisionsutbyte i livsmedelskontrollen


För att utveckla förutsättningarna för likvärdig livsmedelskontroll i länet deltar ett antal av länets miljökontor i ett revisionsutbyte. Erfarenheter samlas in och diskuteras gemensamt. 

Revisionsutbyte 2022
Revisionsutbyte 2022 fokuserar på att kontrollera att vi uppfyller lagstiftningens krav avseende att upptäcka avvikelser. Revisionen genomförs genom stickprov och djupgående granskning av kontrollärenden som lett till en viss sanktionstyp till exempelvis föreläggande om åtgärd, stängning eller saluförbud och i de fall där kontrollmyndighet inte tillämpar sanktioner granskas kontrollrapporter. Genom att delta i detta projekt höjs kompetensen på det egna miljökontoret, målet med intern revision uppfylls och kommunerna får återkoppling på vad som behöver utvecklas i den egna arbetsgången. Arbetsgruppen tar fram checklistor och instruktioner. Projektet genomförs hösten 2022.

Dokument
Samverkansplanen för revisionsutbytet finns här!


Rapport från revisionsutbytet 2021
 - Slutrapport från revisionsutbyte inom SILK 2021 finns här!
 - Projektplan revisionsutbyte 2021 finns här!
 - Checklista revisionsutbyte 2021 finns här!
 - Samverkansplanen kan läsas här. 
   
Rapport från revisionsutbytet 2019
 - Rapport från revisionsutbyte inom SILK 2019 finns här!
 - Checklistor för skugginspektioner finns här!
 - Planen för 2019 finns här!
   
Läs Stockholms stads rutin för uppföljning och utvärdering här!
Läs Stockholms stads indikatorer för livsmedelskontroll här!

Samverkansstatus: Pågående samverkan.
Initiativtagare: Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen.
Projektgrupp: Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta läs här.


 
 
Uppdaterat 2022-04-22
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum