HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Bassängnätverket
Fotvårdstillsyn
Hus- och ventilationsnätverket
Hygienlokaler – stickande och skärande verksamheter
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn
Legionella
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samsyn gällande tomgångskörande bussar
Samverkan kring det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Trafikbullerärende — handläggningsrutiner
Vedeldningsklagomål – handläggningsrutiner
Gummigranulat och fallskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 
Bassängnätverk


           
Syftet med MSL:s Bassängnätverk är att utveckla tillsynen och att uppnå förbättrad egenkontroll vid bassänganläggningar och därmed också minskade hälso- och miljörisker. Nätverket träffas regelbundet för gemensamma tillsynsprojekt, utbildning och erfarenhetsutbyte.
Frågor om tillsynsvägledning framförs gemensamt till relevanta centrala tillsynsmyndigheter.

Aktuellt är ett länsgemensamt projekt om legionella i bassängbad. Projektstart sker 22 oktober genom en utbildningsdag, se nedan. 

   
Legionellaprojekt 2020
Syftet med projektet är att utreda om legionella är vanligt förekommande i bassängbad och om bassängverksamheterna är medvetna om riskerna för tillväxt i pool- och duschvatten.
Bassängnätverket har tagit fram gemensamt material (checklistor, provtagningsprotokoll och brev till verksamheterna). Materialet finns på MSL:s samverkansyta, där även .
dokumentation från utbildningsdagen 22 oktober ligger. 

Inrapportering görs senast 30 november 2020.
 - Projektplanen finns här. 
 - Vilka miljökontor som anmält sig ser du här. 
   
Nätverksmöten och utbildningar 
 - Dokumentation från Bassängnätverkets tidigare nätverksmöten finns här! 
   
Dokument
 - Aktuell checklista med bilagor och guide för anmälan av nya bassängbad finns här!  
 - Dokumentation från tidigare möten och intressant material finns här! 
 - Bassängnätverket har varit igång sedan 2011. För att utveckla nätverket ytterligare genomfördes en utvärdering bland nätverkets medlemmar vintern 2016/ 2017.
Läs utvärderingen här! 
 - Projektplan för bassängnätverket finns här! 
 - En kort presentation av bassängnätverket (ppt) finns här! (från juni 2014)  
   
Tillsynsprojekt Städning och hygien
Projektet genomfördes 2016-2017 med gemensam metodik för kvalitetskontroll av rengöring. Nätverket hade en utbildning 10 mars 2016 kring hygienrutiner och kvalitetssäkrad städning och en samverkansträff om projektet den 21 september 2016.
 -  Slutrapport Städning Hygien på badanläggningar 2016-2017.
Ladda ner här! 
  Checklista städning och hygien (20160921) 
  Projektplan 
  Informationsbrev till VU
  Inspektionsbekräftelse 
  Återkoppling inspektionsresultat
  Rutin provtagning plattor
  Sammanfattning tysk standard, provtagning 
  Mall odlingsresultat  
   
Tips! 
 - Kurs Provtagning och miljöanalys av Legionella. Micans. Läs här. 
 - Självrengörande duschväggar. Framtidens Simhallar - Nyhetsbrev maj 2018. Läs här!
 - Minskning av mängden klor i simanläggningarnas badvatten. Framtidens Simhallar - Nyhetsbrev februari 2018. Läs här! 
 - 2017 genomförde 9 kommuner inom Miljösamverkan i Jönköpings län tillsyn på 30 anmälningspliktiga bassängbad. Fokus var kraven på egenkontroll. Även andra områden som städning, skötsel, underhåll och hygien kontrollerades.
Läs här! 
 - Badhus - Strategiska frågor och ställningstaganden. Sveriges kommuner och landsting. 2015.
Läs här! 
 - Miljösamverkan Värmland har 2011 tagit fram en handledning om tillsyn av badanläggningar.
Läs här!  
 - Möjligheter till energieffektivisering i badhus. Malin Sjökvist, Uppsala universitet 2013.
Läs här! 
 - miljosamverkan.se finns alla handläggarstöd som tagits fram av landets 10 regionala miljösamverkan. 
           
Samverkansstatus: Pågående samverkan sedan mars 2011.
Initiativtagare: Järfälla kommun, Lidingö stad och Solna stad.
Styrgrupp:  Eva Jansson, Lidingö stad; Pernilla Eriksson, Norrtälje kommun; Camilla Östergren och Nina Daun Öhman, Sollentuna kommun och Martina Kitti, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. 


Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar miljökontoren arbetet med miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll.
Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!Uppdaterat 2020-01-21
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum