HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Bassängnätverket
Fotvårdstillsyn
Hus- och ventilationsnätverket
Hygienlokaler – stickande och skärande verksamheter
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn
Legionella
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samsyn gällande tomgångskörande bussar
Samverkan kring det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Trafikbullerärende — handläggningsrutiner
Vedeldningsklagomål – handläggningsrutiner
Gummigranulat och fallskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Pågående samverkan
 
Bassängnätverket


           
Syftet med Bassängnätverket är att utveckla tillsynen och att uppnå förbättrad egenkontroll vid bassänganläggningar och därmed också minskade hälso- och miljörisker. Nätverket träffas regelbundet för gemensamma tillsynsprojekt, utbildning och erfarenhetsutbyte.
Frågor om tillsynsvägledning framförs gemensamt till relevanta centrala tillsynsmyndigheter.

Aktuellt är ett länsgemensamt projekt om legionella i bassängbad. Projektstart sker 22 oktober genom en utbildningsdag, se nedan. 

Projektstart legionella 22 oktober 
Bassängnätverket bjuder in till en heldag den 22 oktober med föreläsningar som start för det gemensamma legionellaprojektet. Självklart kan man delta under dagen utan att delta i projektet.
 - Tisdag 22 oktober 2019. Heldag. Program läggs upp senare.
 - Anmälan till seminariet 22 oktober görs här! 
Anmäl ditt miljökontors deltagande i projektet nedan.
 - Vilka som anmält sig till seminariet ser du här. 
   
Legionellaprojekt 2019 - 2020
Syftet med projektet är att utreda om legionella är vanligt förekommande i bassängbad och om bassängverksamheterna är medvetna om riskerna för tillväxt i pool- och duschvatten.
Bassängnätverket tar fram gemensamt material (checklistor, provtagningsprotokoll och brev till verksamheterna). Detta material kommer läggas upp här under hösten.
Projektet startar 22 oktober med en utbildningsdag, se ovan.
Sista datum för miljökontoren att anmäla deltagande i projektet är den 30 september 2019.
 - Projektplanen finns här. 
 - Anmälan för miljökontor att delta i projektet görs här. 
 - Vilka miljökontor som anmält sig ser du här. 
   
Nätverksmöten och utbildningar 
 - Dokumentation från Bassängnätverkets tidigare nätverksmöten finns här! 
   
Dokument
 - Aktuell checklista med bilagor och guide för anmälan av nya bassängbad finns här!  
 - Dokumentation från tidigare möten och intressant material finns här! 
 - Bassängnätverket har varit igång sedan 2011. För att utveckla nätverket ytterligare genomfördes en utvärdering bland nätverkets medlemmar vintern 2016/ 2017.
Läs utvärderingen här! 
 - Projektplan för bassängnätverket finns här! 
 - En kort presentation av bassängnätverket (ppt) finns här! (från juni 2014)  
   
Tillsynsprojekt Städning och hygien
Projektet genomfördes 2016-2017 med gemensam metodik för kvalitetskontroll av rengöring. Nätverket hade en utbildning 10 mars 2016 kring hygienrutiner och kvalitetssäkrad städning och en samverkansträff om projektet den 21 september 2016.
 -  Slutrapport Städning Hygien på badanläggningar 2016-2017.
Ladda ner här! 
  Checklista städning och hygien (20160921) 
  Projektplan 
  Informationsbrev till VU
  Inspektionsbekräftelse 
  Återkoppling inspektionsresultat
  Rutin provtagning plattor
  Sammanfattning tysk standard, provtagning 
  Mall odlingsresultat  
   
Tips! 
 - Självrengörande duschväggar. Framtidens Simhallar - Nyhetsbrev maj 2018. Läs här!
 - Minskning av mängden klor i simanläggningarnas badvatten. Framtidens Simhallar - Nyhetsbrev februari 2018. Läs här! 
 - 2017 genomförde 9 kommuner inom Miljösamverkan i Jönköpings län tillsyn på 30 anmälningspliktiga bassängbad. Fokus var kraven på egenkontroll. Även andra områden som städning, skötsel, underhåll och hygien kontrollerades.
Läs här! 
 - Badhus - Strategiska frågor och ställningstaganden. Sveriges kommuner och landsting. 2015.
Läs här! 
 - Miljösamverkan Värmland har 2011 tagit fram en handledning om tillsyn av badanläggningar.
Läs här!  
 - Möjligheter till energieffektivisering i badhus. Malin Sjökvist, Uppsala universitet 2013.
Läs här! 
 - miljosamverkan.se finns alla handläggarstöd som tagits fram av landets 10 regionala miljösamverkan. 
           
Samverkansstatus: Pågående samverkan sedan mars 2011.
Samverkansmöte:  Projektstart legionella 22 oktober 2019, se ovan. 
Initiativtagare: Järfälla kommun, Lidingö stad och Solna stad.
Styrgrupp:  Eva Jansson, Lidingö stad; Pernilla Eriksson, Norrtälje kommun; Camilla Östergren och Nina Daun Öhman, Sollentuna kommun och Martina Kitti, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. 


Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar miljökontoren arbetet med miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll.
Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!Uppdaterat 2019-06-10
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum