HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljökontorens digitala verktyg
Nyckeltal för verksamhetsutveckling
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring SKR:s miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
   
Nämndutbildning
 
MSL har genomfört två utbildningar för kommunala miljönämnder. En 2015 och en 2019.
 
 - 18 februari 2015 genomfördes en heldagsutbildning kring kommunens myndighetsroll och myndighetsutövning enligt lagstiftningen. Utbildningen leddes av Thomas Forsberg, Sveriges kommuner och landsting.
Dokumentation. 
 - En utbildning 13 februari 2019, på temat kommunens myndighetsroll och myndighetsutövning enligt lagstiftningen.
Föreläsare Gunnar Söderholm, tidigare miljödirektör i Stockholms stad.
Dokumentation.
  

     
 
Uppdaterat 2021-03-25
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum