HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljökontorens digitala verktyg
Nyckeltal för verksamhetsutveckling
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring SKR:s miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 
Nätverk detaljplanefrågor     


Syftet med samverkan är att ta upp de frågor och problem som rör granskning och yttrande av detaljplaner i samråds- och granskningsskedet som t.ex dagvatten, som inte kan regleras i planbestämmelserna. Andra områden att ta upp är luftfrågor, markföroreningar, buller mm. Även diskussion kring hur de allt kortare handläggningstiderna hanteras.

   
Samverkansmöte
 - Aktuella möten och aktiviteter
   
Tidigare samverkansmöte 
 - Tidigare samverkansmöte 22 januari 2021 om klimatarbetet i detaljplaner och genomförande.Presentationerna ligger på MSL:s samverkansyta. Har du inte åtkomst begär det här. 
 - Tidigare samverkansmöte 2 oktober 2019 om luftkvalitet i planarbetetBoel Lövenheim från SLB-analys föreläste om luftföroreningar och hur luftföroreningar bevakas i detaljplaner
Boel Löwenheims presentation finns här.
   
Dokument 
 - Samverkansplanen finns här!
   
Tidig dialog mellan kommuner och länsstyrelsen
För planer finns en möjlighet till att ha tidig dialog om en plan hos länsstyrelsen.  
 - Kommunen anmäler ärenden via e-post, konkreta frågeställningar och underlag (en bild = en fil = ett ärende) enligt mall senast två veckor inför önskat datum för det fysiska mötet. Kommunen anger ett önskat datum och lista med e-postadresser från deltagare från kommunens sida. Planenheten återkopplar med kommunen. 
En processbild över planstödet finns här!
 - Ansvarig tidig planeringsdialog på länsstyrelsen är enheten för planfrågor.
Länsstyrelsens kommunkontaktperson är planhandläggare med övergripande kontaktansvar för utpekade kommuner. Se vem det är för din kommun här! 
   
Tips! 
 - Tidig dialog ökar bostadsbyggandet. Länsstyrelsen och SKR, 2017.
Läs här! 
 - Vägledning grön infrastruktur i prövning och planering från Naturvårdsverket
finns här! 
   
   
   

Samverkansstatus: Samverkan startade 6 oktober 2017. 
Initiativtagare: Sollentuna kommun.
Samverkansgrupp:  Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta skriv en rad här.            
Uppdaterat 2021-12-15
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum