HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljöbrott och åtalsanmälan
Miljökontorens digitala tjänster
Nyckeltal för verksamhetsutvecklingen
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring SKL:s nya miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Pågående samverkan
 
Nätverk detaljplanefrågor     


Syftet med samverkan är att ta upp de frågor och problem som rör granskning och yttrande av detaljplaner i samråds- och granskningsskedet som t.ex dagvatten, som inte kan regleras i planbestämmelserna. Andra områden att ta upp är luftfrågor, markföroreningar, buller mm. Även diskussion kring hur de allt kortare handläggningstiderna hanteras.

   
Dokument 
 - Samverkansplanen finns här!
   
Tidig dialog mellan kommuner och länsstyrelsen
För planer finns en möjlighet till att ha tidig dialog om en plan hos länsstyrelsen.  
 - Kommunen anmäler ärenden via e-post, konkreta frågeställningar och underlag (en bild = en fil = ett ärende) enligt mall senast två veckor inför önskat datum för det fysiska mötet. Kommunen anger ett önskat datum och lista med e-postadresser från deltagare från kommunens sida. Planenheten återkopplar med kommunen. 
En processbild över planstödet finns här!
 - Ansvarig tidig planeringsdialog på länsstyrelsen är enheten för planfrågor.
Länsstyrelsens kommunkontaktperson är planhandläggare med övergripande kontaktansvar för utpekade kommuner. Se vem det är för din kommun här! 
   
Tips! 
 - Tidig dialog ökar bostadsbyggandet. Länsstyrelsen och SKL, 2017.
Läs här! 
 - Vägledning grön infrastruktur i prövning och planering från Naturvårdsverket
finns här! 
   
   
 

Delar av samverkansgruppen vid startmötet 6 oktober 2017. Från vänster: Malin Olofsson, Norrtälje kommun; Linda Boxell, Huddinge kommun; Linn Andersen, Södertälje kommun, Ulf Aronsson, Ekerö kommun; Gabriella Östman och Kjersti Wik, Järfälla kommun; Ana Camargo, Södertälje kommun; Jonas Nilsson, Nacka kommun; Kristine Tuxen Borlaug, Upplands Väsby kommun; Ellinor Carlsson, Danderyds kommun; Birgitta Held-Paulie och Petter Söderberg, Nacka kommun; Robert Karlsson, Lidingö stad och Katarina Tittelbach, Sollentuna kommun.

   

Samverkansstatus: Samverkan startade 6 oktober 2017. 
Initiativtagare: Sollentuna kommun.
Styrgrupp:  Robert Karlsson, Lidingö stad; Petter Söderberg, Nacka kommun samt Xiomara Holmbäck och Katarina Tittelbach, Sollentuna kommun.


            
Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sin miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>

Uppdaterat 2019-04-02
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum