HemSamverkanPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Konferens 22 november om matos från restauranger som ett olägenhetsproblem för bostäder
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljökontorens digitala verktyg
Nyckeltal för verksamhetsutveckling
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring SKR:s miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Utbildningar och seminarier
Vilande samverkan
 
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner

                  Flera nationella utredningar anser att kommunerna bör samverka mer inom både livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskyddstillsyn. Det ska även bli enklare att samverka via avtalssamverkan.
Inom MSL pågår projektsamverkan inom ett flertal tillsynsområden. Ett nätverk för avtalssamverkan startade 2018 med inriktning på formalia kring samverkan kopplat till tjänster, resurser, organisation m.m. och hur man kommer igång med samverkan i olika former.
Det kan handla om vad man kan samverka om, hitta intresserade samverkanspartners, hur avtal kan formuleras för hålla juridiskt och andra frågor som identifieras där det finns behov av stöd.

Nätverket är för närvarande vilande. 

   
Samverkansmöte
  Inget möte är planerat.
   
Enkät om avtalssamverkan mellan kommuner 
En inventering gjordes våren 2018 över hur miljökontoren vill samverkan och vilka samverkansformer som finns idag. Enkäten utgick från Forum Miljö & Hälsas artikel om möjligheterna till samverkan över kommungränser. Läs artikeln här!
 - En sammanställning av svaren finns här. 
   
Dokument 
 - Beskrivning av samverkan finns här.
   
Tips! 
 - Riksdagsbeslut om generell rätt till avtalssamverkan. Riksdagen fattade i maj 2018 ett beslut om förenklad avtalssamverkan mellan kommuner, landsting och regioner. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och utöka området för extern delegering är ett viktigt led i att skapa goda förutsättningar för att möta dagens och framtida utmaningar. De nya reglerna kommer att få stor betydelse, framförallt för mindre kommuner där det inom t.ex. miljö- och byggområdet har visat sig svårt att ha en ändamålsenlig kompetensförsörjning. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2018.
SKL tar för närvarande fram ett underlag för lokala bedömningar rörande interkommunal avtalssamverkan.
Beslutet.
Kontakt på SKL: Fredrik Bäck 08-452 77 14, fredrik.back@skl.se och Johan Larsson, förbundsjurist, tfn 08-452 79 79, Johan.Larsson@skl.se 
 - En generell rätt till kommunal avtalssamverkan. Statens offentliga utredningar 2017:77. Läs här! 
 - Vägar till samarbete - mellankommunal samverkan inom plan-, bygg- och miljöområdet. Sveriges Kommuner och Landsting, 2014. Läs här! 
 - Kommunal avtalssamverkan. Behövs ökade möjligheter? Statskontoret 2016. Ladda ner här!   
 - Kostnader för små myndigheter, Statskontoret 2017. Statskontoret har undersökt hur små myndigheters kostnader förhåller sig till större myndigheter.
Läs här! 
 - Samverkan mellan kommuner, Forum miljö o hälsa. 2017.
Läs här! 
 - Avtal inom miljö- och hälsoskyddsområdet mellan Södertälje kommun och Salems kommun. Läs här! 
 - Avtal om samordnad energi- och klimatrådgivning. Haninge, Huddinge, Salem och Tyresö. Läs här! 
 - Kommunala samverkansformer, Riberdahl, Curt och Hilborn, Ingegerd, Kommentus förlag, 2000.
 - Offentlig tillsyn enligt miljöbalken, Setterlid, Rikard, Norstedts Juridik, 2000. 
   

Samverkansstatus: Vilande samverkan. Startade 7 februari 2018.
Initiativtagare: Sollentuna kommun.


            Uppdaterat 2021-03-30
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum