HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Läkemedelstillverkare – nätverk för tillsyn och kravställning
Masshantering i samband med schaktarbeten
Miljöfarliga livsmedelsindustrier
Nätverk förbränningsanläggningar
Tillsyn av båtbottentvättar och båtklubbars hantering av båtbottentvättning
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan
 
Miljöfarliga livsmedelsindustrier                Livsmedelsindustrier och tillverkare klassas enligt miljöprövningsförordningen och ska därför tillsynas. Den enskilda livsmedelsindustrin har ofta bra koll på livsmedelslagstiftningen, men sämre eller ingen koll på miljöbalken. Kunskapen om vad som ska tillsynas och vilka krav som ska ställas behöver förstärkas..

   
Dokument 
 - Förslaget till samverkan finns här!
   
Tips! 
 - Vägledning till länsstyrelser och kommuner om prövning enligt miljöprövningsförordningen. Läs här! 
 - Handläggarstöd Klimatanpassning. Klimatanpassning i prövning och tillsyn. Miljösamverkan Sverige. 2018. 
Läs här! 
 - Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden.Läs här!  

Samverkansstatus: Genomförd samverkan 2018. 
Initiativtagare: Huddinge kommun.


            

Uppdaterat 2021-03-29
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum