HemSamverkanPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Konferens 22 november om matos från restauranger som ett olägenhetsproblem för bostäder
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Utbildningar och seminarier
Genomförda utbildningar och seminarier
Att använda nudging vid tillsyn
Bedömning av behov av rening av länssvatten vid markarbeten vid sanering och exploatering, 14 februari 2018
Bergvärmepumpar – utbildning 15 oktober 2014
Bullerutbildning
Fukt och riskkonstruktioner – utbildning 3 oktober 2016
Kommunikation och bemötande i tillsynen – utbildning
Mekanisk ventilation i flerbostadshus, utbildning 10 november 2015
Miljökvalitetsnormer för vatten – nämndseminarium 10 februari 2016
Miljötillsynsutredningen och utredningen om livsmedelskontrollen samt utredningen om vattenmiljö och vattenkraft, 30 augusti 2017
Mögellukt i byggnader – seminarium 9 oktober 2019
Nya PBL för miljöhandläggare — utbildning 2012-05-07
Nämndutbildning 18 februari 2015
Nämndutbildning 13 februari 2019
Riktvärdesmodellen – workshop 12 februari 2015
Sanktionsutbildning 30 maj 2016
Självdragsventilation i flerbostadshus – seminarium 27 januari 2015
Tillsyn av egenkontroll av energihushållning – utbildning 9 september 2014
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildning i kommunikation och bemötande
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar 2013
Ventilation i bostäder – 11 september 2018
Ventilation i offentliga lokaler – utbildning
Inspirationsdag 20 november 2020
Genomförd utbildning
 
Bedömning av behov av rening av länssvatten vid markarbeten vid sanering och exploatering,
14 februari 2018

Mötesanteckningar och samlade dokument:
1) Presentation av Fred Erlandsson från Stockholm Vatten och Avfall och Stina Thörnelöf från Stockholm miljöförvaltning. Fred arbetar med miljökontroll och skydd av recipienters vattenkvalitet. Presentation nedan.
2) Gruppen delades in i 7 grupper om ca 6-7 deltagare för att diskutera ett antal frågor gemensamt, se sammanställning nedan.
3) Dokument och länkar om länsvatten som ej visades eller diskuterades vid mötet:
a) Exempel från Solna: Infoblad om kontrollprogram för omgivningskontroll under byggtiden. Riktvärden för utsläpp till Ulvsundasjön/Karlbergskanalen.
b) Information från länsstyrelsen om hur de bedömer utsläpp av länssvatten från miljöfarlig verksamhet och FoS från länsstyrelsen.
Länk till Hav och vattens checklista finns här! 
c) MSL Sverige har satt ihop en verktygslåda för tillsyn av ärenden då utsläpp sker till vatten från miljöfarlig verksamhet (länsvatten) eller vattenverksamhet. Där finns förslag till skrivningar, vägledande domar, goda exempel, checklistor, ordlistor, frasarkiv mm. Läs här!
d) Exempel från Göteborg: generella riktlinjer, riktvärden och information om reningskrav och platsspecifik prövning i det enskilda fallet. Göteborg håller på att reviderar sina riktvärden igen, men de generella riktvärdena ska utgöra skydd för en känslig recipient och är alltså allmän högsta skyddsnivå. Läs här!
e) Anteckningar från deltagare vid mötet nedan.

Dokumentation

1-MSL länsvatten Fredrik Erlandsson 14 feb 2018
2-Gruppdiskussion länsvattenhantering MSL FO Länsvatten 14 feb 2018
3a-Riktvärden länshållningsvatten Solna
3a-Infoblad om kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden - Solna
3b-Frågor och svar om bedömninglänsvatten från lst sthlm
3b-Länsstyrelsens syn på utsläpp av länsvatten
3d-Riktlinjer Gbg reviderad 2013
Deltagaranteckningar från mötet
Dagordningen för halvdagen
Halvdagen arrangerades av  samverkan Förorenade områden

Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum