HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Ansökan om LOVA-bidrag för lokalt åtgärdsprogram
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljöbrott och åtalsanmälan
Miljökontorens digitala tjänster
Nyckeltal för verksamhetsutvecklingen
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring SKL:s nya miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Pågående samverkan

Samverkan om ansökan om LOVA-bidrag för framtagande av ett lokalt åtgärdsprogram för god vattenstatus i innerskärgården 

             
Samverkan syftar i ett första skede till att i samarbete mellan Svealands kustvattenvårdsförbund och de kommuner som har kustlinje mot innerskärgården ta fram en ansökan om LOVA-bidrag för delfinansiering av framtagande av ett lokalt åtgärdsprogram för innerskärgården.

Framtagandet av ett lokalt åtgärdsprogram för innerskärgården beräknas ta 2-3 år. Åtgärdsprogrammet ska beskriva och bidra till att åstadkomma de åtgärder som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna god ekologisk status (genom minskad belastning av näringsämnen samt särskilt förorenande ämnen) samt god kemisk status (genom minskad belastning av prioriterade ämnen) i innerskärgården. Tanken är också att framtagandet av det lokala åtgärdsprogrammet ska bidra till att utveckla kommunöverskridande konkreta arbetssätt och samarbetsformer, med förbättrat kunskapsutbyte och harmonisering av metodik som kan användas i framtagandet av fördjupade lokala åtgärdsprogram längs hela Stockholms län kust samt Svealandskusten i övrigt.

Berörda kommuner är Danderyd, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm, Täby, Vaxholm, Värmdö och Österåker. (Därutöver är Järfälla, Sundbyberg och Vallentuna även berörda, trots att de inte Östersjökust, då dessa kommuner har områden som avrinner till innerskärgården.)

   
Samverkansstart 15 juni
Samverkan startade 15 juni 2018. Minnesanteckningar är utskickade till sändlistan.
 -  Presentationerna från mötet finns här.
   
Dokument 
 - Förslaget till projektplan finns här!
   
Tips! 
 - LOVA – lokala vattenvårdsprojekt. Information från HaV finns här. 
 - Levande kusts VITBOK 1.0. BalticSea2010.
Läs här!  
 - Slut på stockholmarnas gamla synder. Pressmeddelande april 2018, Stockholms universitet. 
Läs här! 

Samverkansstatus: Pågående samverkan. 
Projektledare:  Juha Salonsaari, Stockholms stad. 
Initiativtagare: Stockholms stad.
Samverkansgrupp:  Samverkansgruppen är öppen för alla.

Anmäl dig till sändlistan, med hjälp av lösenord "Anmälan", här!


            
Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sin miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!
Uppdaterat 2018-06-20
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum