HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Läkemedelstillverkare – nätverk för tillsyn och kravställning
Masshantering i samband med schaktarbeten
Miljöfarliga livsmedelsindustrier
Nätverk förbränningsanläggningar
Tillsyn av båtbottentvättar och båtklubbars hantering av båtbottentvättning
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 
Nätverk förbränningsanläggningar
Samverkan för utbyte av erfarenheter om tillsynsarbetet på länets förbränningsanläggningar (som omfattas av SFS 2013:252/:253).

Samverkansmöte 22 april 
Nätverkets 6:e möte.  
 - Onsdag 22 april 2020, kl. 13:00 - 16:00. Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm, Lokal Gamla biblioteket.
 - Dagordning skickas ut till anmälda.
 - Anmälan görs här. 
 - Vilka som anmält sig till 22 april ser du här. 
   
Dokument
- Projektplan finns här.
   
Tips!
 - Miljösamverkan Jönköpings län genomför 2019-2020 ett projektet för att få en bild av hur förbränningsanläggningarna i länet lever upp till lagstiftningen samt bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen.
Gemensamma checklistor för förbränningsanläggningar med tillhörande handläggarstöd tas fram. En gemensam tillsynskampanj genomförs av länets kommuner under juni-november 2019.
Läs här. 
 - Exempel på checklistor:
  Checklista för tillsyn av förbränningsanläggningar enligt NFS 2002:28 och 2002:26
  Checklista förbränningsanläggning
  Checklista närvärme 
 - Handläggningsplan för IED-verksamheter. Miljösamverkan Sydost. 2018. Läs här. 
 - Genomförandet av MCP-direktivet. EU-parlamentet och Ministerrådet beslutade i november 2015 om ett nytt direktiv för medelstora förbränningsanläggningar från och med 1 upp till 50 megawatt (MW) tillförd installerad effekt. Bestämmelserna ska träda ikraft senast den 20 december 2018 för nya anläggningar och senast år 2025 och år 2030 för befintliga.
Ytterligare information på Naturvårdsverkets webbplats
 - Klassning vanligt problem när IED ska rapporteras. Naturvårdsverket ska snart rapportera 2017 års industriutsläpp till EU-kommissionen. Izabela Tyrka Pettersson som arbetar med rapporteringen berättar hur det går. Till intervjun med Izabela Tyrka Pettersson 
 - Användning av aska som gödselmedel på åkermark. Jordbruksverket, januari 2017. 
Läs här! 
 - Information med anledning av Naturvårdsverkets uppföljning av tillsynen av industriutsläppsverksamheter. Brev från 7 september 2018.
Ladda ner här. 
- Vägledning om bestämmelser för stora förbränningsanläggningar.
Läs här.
 - Dokumentation från MSL:s utbildning 2013 om tillsyn på stora och medelstora energianläggningar finns här. Samverkansstatus: Pågående samverkan.
Samverkansmöte:  22 april 2020. Se ovan. 
Initiativtagare: Stockholms stad.
Samverkansstart:  8 juni 2018.
Samverkansgrupp:  Samverkansgruppen är öppen för alla.
Anmäl dig till sändlistan här! 
Observera att anmälan till möten görs ovan.
           
Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sin miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll.
Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!
Uppdaterat 2019-09-19
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum