HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Läkemedelstillverkare – nätverk för tillsyn och kravställning
Masshantering i samband med schaktarbeten
Miljöfarliga livsmedelsindustrier
Nätverk förbränningsanläggningar
Tillsyn av båtbottentvättar och båtklubbars hantering av båtbottentvättning
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 
Nätverk förbränningsanläggningar
Samverkan för utbyte av erfarenheter om tillsynsarbetet på länets förbränningsanläggningar (som omfattas av SFS 2013:252/:253).

Samverkansmöte 22 april 
Nätverkets 6:e möte om bland annat tillsynsfrågor, miljörapporteringen, redovisning av BAT och inventeringen av verksamheter som omfattas av förordningen om medelstora förbränningsanläggningar.
 - Onsdag 22 april 2020, kl. 13:00 - 16:00.
Mötet sker via Skype, länk skickas ut till anmälda.
 - Dagordning skickas ut till nätverket.
 - Anmälan. 
 - Deltagarlista 
   
Dokument
- Projektplan finns här.
   
Tips!
 - Uppdaterad vägledning för stora förbränningsanläggningar, Naturvårdsverket februari 2020.
 - Under 2019 genomförde 7 kommuner inom Miljösamverkan i Jönköpings län tillsyn på 35 förbränningsanläggningar. Resultatet redovisas i en projektrapport tillsammans med det underlag som användes vid tillsynen. Läs här.
 - Exempel på checklistor:
  Checklista för tillsyn av förbränningsanläggningar enligt NFS 2002:28 och 2002:26
  Checklista förbränningsanläggning
  Checklista närvärme 
 - Handläggningsplan för IED-verksamheter. Miljösamverkan Sydost. 2018. Läs här. 
 - Genomförandet av MCP-direktivet. EU-parlamentet och Ministerrådet beslutade i november 2015 om ett nytt direktiv för medelstora förbränningsanläggningar från och med 1 upp till 50 megawatt (MW) tillförd installerad effekt. Bestämmelserna ska träda ikraft senast den 20 december 2018 för nya anläggningar och senast år 2025 och år 2030 för befintliga.
Ytterligare information på Naturvårdsverkets webbplats
 - Klassning vanligt problem när IED ska rapporteras. Naturvårdsverket ska snart rapportera 2017 års industriutsläpp till EU-kommissionen. Izabela Tyrka Pettersson som arbetar med rapporteringen berättar hur det går. Till intervjun med Izabela Tyrka Pettersson 
 - Användning av aska som gödselmedel på åkermark. Jordbruksverket, januari 2017. 
Läs här! 
 - Information med anledning av Naturvårdsverkets uppföljning av tillsynen av industriutsläppsverksamheter. Brev från 7 september 2018.
Ladda ner här. 
- Vägledning om bestämmelser för stora förbränningsanläggningar.
Läs här.
 - Dokumentation från MSL:s utbildning 2013 om tillsyn på stora och medelstora energianläggningar finns här. Samverkansstatus: Pågående samverkan.
Initiativtagare: Stockholms stad.
Samverkansstart:  8 juni 2018.
Projektledare:  Marianne Kängström, Länsstyrelsen Stockholm.
Samverkansgrupp:  Samverkansgruppen är öppen för alla.
Anmäl dig till sändlistan här! 
Observera att anmälan till möten görs ovan.
           
Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sin miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll.
Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!
Uppdaterat 2020-04-03
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum