HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljökontorens digitala verktyg
Nyckeltal för verksamhetsutveckling
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring SKR:s miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan
 
Samverkan kring SKR:s miljöbalkstaxaSKR presenterade 2018 en ny behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område.
Denna samverkan tog 2018-2020 fram tre taxebilagor till stöd för de kommuner som vill använda taxan.

   
Dokument 
 - Tre taxebilagor, med en lathund för bilaga 2 och 3, finns på MSL:s samverkansyta.
   
Tips! 
  SKR:s underlag för taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken har uppdaterats per den 27 oktober. Läs här.
 - SKR:s webbsida om miljöbalkens taxa. Läs här. 
 - SKR:s modell för behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område finns här. 
   

Samverkansstatus: Genomförd samverkan.
Initiativtagare: Danderyds kommun, Ekerö kommun, Järfälla kommun och Solna stad.


            Uppdaterat 2021-12-12
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum