HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Ansökan om LOVA-bidrag för lokalt åtgärdsprogram
Avfall i anläggningsändamål
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvattennätverk
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Spridning av slam på åkermark
Strandskyddsnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 
Enskild dricksvattenproduktionDricksvattenfrågorna kommer alltmer i fokus och det finns ett stort behov av att ta fram underlag för hur dessa frågor ska hanteras. Det gäller dricksvattenproduktion under 10 kubikmeter per dygn, d.v.s. enskild dricksvattenproduktion.

Vid ansökan om förhandsbesked remitteras dessa frågor till miljö- och hälsa. Den fråga som ska besvaras är om det går att ordna en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning för kommande fastigheter i ett område som ligger utanför område med kommunal vattenförsörjning.

Denna samverkan är ett ett forum där dricksvattenfrågor tas upp ur detta perspektiv. Frågan berör även de som jobbar med detaljplan och de som arbetar med lantmäteriförrättningar.

   
Samverkansmöte
 -  Information om nästa möte presenteras här inom kort.
   
Dokument 
 - Projektplanen finns här.
   
Tips! 
 - Nationella samordningsgruppen för dricksvatten 
 - Privata brunnsägare ger SGU värdefull information – men mer data behövs. Cirka 300 privata brunnsägare har använt SGUs nya digitala formulär för att lämna information om sin brunn till SGU. Men det behövs data från fler brunnar för att lokala aktörer ska få verklig nytta av informationen.
Läs mer. 
 - Sigtuna kommun hade en informationskväll 4 juni 2019 om enskilt dricksvatten för invånarna. Presentationen finns här. 
 - Handbok för att klimatanpassa dricksvatten. Livsmedelsverket 2019.
Klimatförändringarna får konsekvenser för landets dricksvattenproduktion där olika delar av landet påverkas på olika sätt. Mot den bakgrunden har en ny handbok tagits fram av flera myndigheter och aktörer inom vattenområdet, för att hjälpa kommunerna att få koll på just sina förutsättningar.
Läs mer här. 
 - SGU har en digital vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten som har fått ny digital kostym och utökats med ett avsnitt om grundvattenberoende ekosystem.
Läs här. 
 - Ökad rapportering och faktainsamling ger bättre kunskap om grundvattnet. Läs mer här.
 - Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning. MSL tog 2012 fram ett handläggarstöd.
Läs mer här. 
   

Samverkansstatus: Samverkan startade 4 december 2018.
Initiativtagare: Norrtälje kommun.
Samverkansgrupp:  Samverkansgruppen är öppen för alla. Anmäl dig till sändlistan, med hjälp av lösenord "Anmälan", här!

Observera att anmälan till samverkansmöten görs särskilt.


            
Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sin miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!Uppdaterat 2020-04-03
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum