HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Sök
Genomförd samverkan
 
Enskild dricksvattenproduktionDricksvattenfrågorna kommer alltmer i fokus och det finns ett stort behov av att ta fram underlag för hur dessa frågor ska hanteras. Det gäller dricksvattenproduktion under 10 kubikmeter per dygn, d.v.s. enskild dricksvattenproduktion.

Vid ansökan om förhandsbesked remitteras dessa frågor till miljö- och hälsa. Den fråga som ska besvaras är om det går att ordna en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning för kommande fastigheter i ett område som ligger utanför område med kommunal vattenförsörjning.

Denna samverkan startade som ett forum för dricksvattenfrågor utifrån miljöbalken. Frågan berör även de som jobbar med detaljplan och de som arbetar med lantmäteriförrättningar.
Samverkan avslutades 2020. Den som är intresserad av frågan hör av sig till MSL.

   
Läget i samverkan just nu
Två möten 2018-2019, därefter viloläge för att invänta deltagande från länsstyrelsen. Nuvarande projektgrupp anser att området är viktigt och ett medel att få tag i myndigheter och relevant folk att diskutera frågeställningen med. Man ser alternativet att berörda kommuner samverkar direkt med varandra. Inget möte planerat.
Ingen projektledare för närvarande. 
   
Dokument 
 - Projektplanen finns här.
   
Tips! 
 - Nationella samordningsgruppen för dricksvatten 
 - Privata brunnsägare ger SGU värdefull information – men mer data behövs. Cirka 300 privata brunnsägare har använt SGUs nya digitala formulär för att lämna information om sin brunn till SGU. Men det behövs data från fler brunnar för att lokala aktörer ska få verklig nytta av informationen.
Läs mer. 
 - Sigtuna kommun hade en informationskväll 4 juni 2019 om enskilt dricksvatten för invånarna. Presentationen finns här. 
 - Handbok för att klimatanpassa dricksvatten. Livsmedelsverket 2019.
Klimatförändringarna får konsekvenser för landets dricksvattenproduktion där olika delar av landet påverkas på olika sätt. Mot den bakgrunden har en ny handbok tagits fram av flera myndigheter och aktörer inom vattenområdet, för att hjälpa kommunerna att få koll på just sina förutsättningar.
Läs mer här. 
 - SGU har en digital vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten som har fått ny digital kostym och utökats med ett avsnitt om grundvattenberoende ekosystem.
Läs här. 
 - Ökad rapportering och faktainsamling ger bättre kunskap om grundvattnet. Läs mer här.
 - Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning. MSL tog 2012 fram ett handläggarstöd.
Läs mer här. 
   

Samverkansstatus: Samverkan startade 4 december 2018 och avslutades 2020.
Initiativtagare: Norrtälje kommun.


            Uppdaterat 2021-03-29
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum