HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Ansökan om LOVA-bidrag för lokalt åtgärdsprogram
Avfall i anläggningsändamål
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvattennätverk
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Spridning av slam på åkermark
Strandskyddsnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverkMånga av de äldre och mindre ARV under LAV, som enligt 28 kap. MPF är anmälningspliktiga (200 pe- 1999 pe), har gamla tillstånd enligt miljöskyddslagen eller saknar helt fastslagna gränsvärden för utsläpp. Denna samverkan syftar till att skapa förutsättningar för samsyn kring tolkning av kraven utifrån NFS 2016:6 i detaljer rörande provtagningsmetodik osv.              

   
Samverkansmöte
 -  Information om nästa samverkansmöte kommer.
   
Dokument 
 - Projektplan finns här.
   
Tips! 
 - Planera tillsyn över tillståndspliktiga avloppsreningsverk. Naturvårdsverket 2019-06-17. 
 - Uppdaterad vägledning om miljörapportering av avloppsreningsanläggningar, Naturvårdsverket 2020. 
 - Nationell tillsynskampanj med fokus på provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk. Genomförs vecka 8 - 16 under 2020.  
Läs här.
 - Vägledning om villkor och krav för avloppsreningsverk. Naturvårdsverket. Läs här. 
 - Slutrapport för Miljösamverkan Sydost:s projekt Tillsyn av avloppsreningsverk, ett projekt 2010 med målet att minska övergödningen genom att stödja och förbättra egenkontrollen på avloppsreningsverken, finns här.
 - Tillsyn och prövning av avloppsanläggningar för 26-2000 pe. Rapport Miljösamverkan Halland 2010.  
 - Miljösamverkan Västra Götaland genomförde 2005-2206 projektet Tillsyn avloppsreningsverk. Syftet var att ge stöd för miljökontorens tillsyn och att genomföra en tillsynskampanj. Läs mer här. 
   

Samverkansstatus: Samverkan startad 10 april 2019.
Initiativtagare: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
Samverkansgrupp:  Samverkansgruppen är öppen för alla. Anmäl dig till sändlistan, med hjälp av lösenord "Anmälan", här!

Observera att anmälan till samverkansmöten görs särskilt.


            
Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sin miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!Uppdaterat 2020-03-20
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum