HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Ansökan om LOVA-bidrag för lokalt åtgärdsprogram
Avfall i anläggningsändamål
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvattennätverket
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Spridning av slam på åkermark
Strandskyddsnätverk
Sulfidnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Ej genomförd samverkan
 
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverkMånga av de äldre och mindre ARV under LAV, som enligt 28 kap. MPF är anmälningspliktiga (200 pe- 1999 pe), har gamla tillstånd enligt miljöskyddslagen eller saknar helt fastslagna gränsvärden för utsläpp. Denna samverkan syftade till att skapa förutsättningar för samsyn kring tolkning av kraven utifrån NFS 2016:6 i detaljer rörande provtagningsmetodik osv.              

   
Dokument 
 - Projektplan finns här.
   
Tips! 
 - Miljösamverkan Jönköpings län tog våren 2020 fram ett handläggarstöd med riktlinjer. Kontaktperson Malmer Annica, Miljösamverkan Jönköpings län. 
 - Planera tillsyn över tillståndspliktiga avloppsreningsverk. Naturvårdsverket 2019-06-17. 
 - Uppdaterad vägledning om miljörapportering av avloppsreningsanläggningar, Naturvårdsverket 2020. 
 - Provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk 2020.  
Läs här.
 - Vägledning om villkor och krav för avloppsreningsverk. Naturvårdsverket. Läs här. 
 - Slutrapport för Miljösamverkan Sydost:s projekt Tillsyn av avloppsreningsverk, ett projekt 2010 med målet att minska övergödningen genom att stödja och förbättra egenkontrollen på avloppsreningsverken, finns här.
 - Tillsyn och prövning av avloppsanläggningar för 26-2000 pe. Rapport Miljösamverkan Halland 2010.  
 - Miljösamverkan Västra Götaland genomförde 2005-2206 projektet Tillsyn avloppsreningsverk. Syftet var att ge stöd för miljökontorens tillsyn och att genomföra en tillsynskampanj. Läs mer här. 
   

Samverkansstatus: Samverkan ej genomförd.
Initiativtagare: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.


            Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum