HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Om oss
Organisation
Arbetssätt
Vad ska vi göra och vad har vi gjort?
Samverkansprojektens arbete
Tillsynskampanjer – underlag för samarbete i länet
Mål för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i länet
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Nyhetsbrev
Kontakt!
Tillsynsvägledning från centrala myndigheter
Samverkansprojektens arbete
Projekten jobbar genom möten och MSL:s samverkansyta. 

Samverkansyta
För intern diskussion och information samt hantering av arbetsdokument använder samverkansprojekten en samverkansyta.

Inloggning fås via MSL.

Vägledning till samverkansytan finns här.

Olika typer av projekt

Samverkansprojekten har en projektplan, med syfte, mål, arbetsuppgifter, tidplan, budget, ansvarsfördelning och bemanning. 

Varje samverkansprojekt har en styrgrupp eller projektledare. Styrgruppen/ projektledaren svarar för planering av arbetet och förberedelser inför möten och delprojekt.
MSL ansvarar för utskick, möteslogistik, webbplats, m.m. Via miljosamverkanstockholm.se kommuniceras det mesta av samverkansprojektens innehåll.

De projekt som MSL driver ska ha en operativ inriktning, vara konkreta och tids- och ämnesmässigt avgränsade.
Projekten tar där så behövs fram material till stöd för miljökontorens (och i vissa fall även Länsstyrelsens) arbete. Det kan vara handläggarstöd, lagstiftningsöversikter, checklistor, informationsblad m.m.

Avgränsning av arbetsområdet
Miljösamverkan Stockholms län ska omfatta miljö- och hälsoskyddsfrågor inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens områden samt närliggande lagstiftning. MSL ska arbeta med ett urval aktuella frågor grundat på miljökontorens behov och en bedömning av att det i dessa frågor finns kvalitets- och effektivitetsvinster att göra.

Vad kan ett samverkansprojekt vara?
• Planera och genomför operativa tillsynsprojekt.
• Ta fram informations- och underlagsmaterial i olika aktuella frågor
• Utarbeta handläggarstöd för tillsyn
• Gemensamma informations- och tillsynskampanjer
• Utbildningar och seminarier i anslutning till projekten
• Mindre projekt som omfattar enstaka moment som till exempel en kursdag, förstudie för att utveckla en projektidé, ta fram ett informationsblad, enkla handläggarstöd såsom checklistor och insatser för att främja verksamhetsutveckling med mera.
• Information om MSL:s arbete och resultat
• Uppföljning och utvärdering av arbetet
Vägledning till samverkansytan

Samverkansytan ger miljökontoren i Stockholms län och länsstyrelsen möjlighet att internt kunna diskutera, utbyta arbetsdokument och informera varandra om arbetet i MSL:s olika samverkansprojekt.
Vägledningen laddas ner här.


Uppdaterat 2019-11-28
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum