HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avfall i anläggningsändamål
Avfallssamverkan
El-avfall
Farligt avfall från småföretagare
Export av avfall
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 
Avfall i anläggningsändamålSamverkan är ett nätverk för att kunna bolla frågor/ förutsättningar kring masshantering. Samsyn skapas genom bland annat gemensamma inspektioner, diskussion om när ett avfall upphör att vara ett avfall, om riktvärden för länshållningsvatten och i betong/jordar mm. 
   
   
Dokument 
 - Samverkansplanen finns här.
 - Information om schaktmassor. Broschyr att dela ut till verksamhetsutövare. (Miljösamverkan Stockholms län och Miljösamverkan Sydost, 2015.)
Ladda ner här!  
   
Tips! 
 - Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall. Naturvårdsverket, 2020. Läs här.  
 - Hantering av massor. När är det OK att använda schaktmassor (avfall) i anläggningsändamål? Till hjälp för dig som är miljöinspektör och hanterar dessa frågor har Miljösamverkan Sverige under åren 2015-2016 tagit fram handläggarstöd kring prövningsnivå, anmälningsärenden och uppsökande verksamhet.
Läs mer här.
 - MSL har en pågående samverkan Förorenade områden. 
 - MSL genomförde 2015 - 2017 samverkan Masshantering i samband med schaktarbeten.
   

Samverkansstatus: Pågående samverkan.
Initiativtagare: Vallentuna kommun.
Samverkansgrupp:  Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta skriv en rad här.


            Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum