HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Webbsända utbildningar
Genomförda utbildningar och seminarier
Att använda nudging vid tillsyn
Bedömning av behov av rening av länssvatten vid markarbeten vid sanering och exploatering, 14 februari 2018
Bergvärmepumpar – utbildning 15 oktober 2014
Bullerutbildning
Energi i tillsynen – utbildning 17 april 2013
Fukt och riskkonstruktioner – utbildning 3 oktober 2016
Kommunikation och bemötande i tillsynen – utbildning
Mekanisk ventilation i flerbostadshus, utbildning 10 november 2015
Miljökvalitetsnormer för vatten – nämndseminarium 10 februari 2016
Miljötillsynsutredningen och utredningen om livsmedelskontrollen samt utredningen om vattenmiljö och vattenkraft, 30 augusti 2017
Mögellukt i byggnader – seminarium 9 oktober 2019
Nya PBL för miljöhandläggare — utbildning 2012-05-07
Nämndutbildning 18 februari 2015
Nämndutbildning 13 februari 2019
Riktvärdesmodellen – workshop 12 februari 2015
Sanktionsutbildning 30 maj 2016
Självdragsventilation i flerbostadshus – seminarium 27 januari 2015
Tillsyn av egenkontroll av energihushållning – utbildning 9 september 2014
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildning i kommunikation och bemötande
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar 2013
Utsläpp från vedeldning – sotning och klagomålshantering 29 november 2019
Ventilation i bostäder – 11 september 2018
Ventilation i offentliga lokaler – utbildning
Inspirationsdag 20 november 2020
Genomförd utbildning
 
Mögellukt i byggnader – seminarium 9 oktober 2019

    
Ett heldagsseminarium genomfördes 9 oktober 2019 kring mögellukt i förhållande till fukt, mögel och impregneringsmedel. Syftet var att öka kunskapsnivån samt att ge underlag för samsyn i kommunernas bedömning av klagomål när det gäller mögellukt i bl.a. bostäder, förskolor och skolor.

Presentationer
-  Historik: riskkonstruktioner för fukt och användning av rötskyddsmedel. Johnny
   Lorentzen, CAMM. Presentationen finns här.
-  Hälsoeffekter av kloranisoler och klorfenoler, Gunnar Johanson, IMM. Presentationen
   finns här.
-  Erfarenheter ur verkligheten, Anders Kumlin, ordförande för Fuktcentrum, Lunds
   Tekniska Högskola. Presentationen finns här.
-  Klagomål angående mögellukt, ett fall i Stockholms län. Marithe Eriksson, Stockholms
   stad. Presentationen finns här.
-  Ärendehantering av impregnerat trä i byggnader. Maria Alm, innemiljöspecialist,
   Göteborgs Stad. Presentationen finns här.
-  Juridik. Karin Hultman, Jurist och chef för inomhusmiljöenheten vid Stockholms
   Miljöförvaltning. Presentationen finns här.

Lukttest
-  Resultatet av lukttesten ligger här.

Utvärdering
- Deltagare kan fylla i en utvärdering av seminariet här!

Program
- Programmet finns här!  


Seminariet arrangerades av Hus- och ventilationsnätverket >>


           
           
Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!
Uppdaterat 2019-10-11
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum