HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Om oss
Organisation och ansvarsfördelning
Arbetssätt
Inloggning MSL:s samverkansyta
Avisering från MSL:s samverkansyta
Vad ska vi göra och vad har vi gjort?
Mål för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i länet
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Kontakt!
Tillsynsvägledning från centrala myndigheter


Introduktion av MSL:s samverkansyta 
   
MSL:s samverkansyta är utgångspunkt för kommunikation och dokumenthantering för respektive samverkan. Jobbar du på ett miljökontor eller länsstyrelsen i Stockholms län begär åtkomst här!
När du fått åtkomst registrerar du dina uppgifter för att få information om MSL:s verksamhet.
 
Introduktion av MSL:s samverkansyta  
En genomgång av funktioner och struktur på samverkansytan och hur de olika momenten i ett samverkansprojekt får stöd. Introduktionen är digital via Skype, länk skickas ut till anmälda. 
 - Torsdag 9 december 2021, kl. 11:00-11:45. 
 - Tisdag 18 januari 2022, kl. 15:00-15:45. 
 - Anmälan 
   
Organisation och ansvarsfördelning
Miljöchefsgruppen har beslutat om organisation och ansvarsfördelning för MSL genom att beskriva de olika rollerna i samverkan; miljöchefsgruppen, MSL:s styrgrupp, projektfadder, projektledare, samt deltagare i samverkan. Dessutom är kriterierna för samverkan förtydligade. 
 • Miljöchefsgruppen beslutar om den samverkan som MSL:s ska driva samt bemannar samverkansgrupperna. Miljöchefsgruppen träffas två gånger per år ( maj och november) 
 •
Miljöchefsgruppen förankrar samverkan hemmavid och avsätter tid för de som medverkar i samverkan samt stöttar dem.
 • Miljöchefsgruppen utser en projektledare och projektfadder för varje samverkan.
  MSL:s styrgrupp beslutar om start för samverkan, om avslut och godkänner slutrapport samt rapporterar till miljöchefsgruppen. 
 • Projektledaren rapporterar för uppföljning två gånger per år till MSL:s styrgrupp och miljöchefsgruppen. 
 • Som stöd för samverkan lanserar MSL en ny intern samverkansyta 2021.
   
Kriterier för samverkan
  1. Kriterier för att initiera samverkan inom MSL
a. Förslagsställaren är knuten till någon av MSL:s parter (miljökontoren i Stockholms län, Länsstyrelsen
    Stockholm eller Storsthlm)
b. Förslaget är förankrat i förslagsställarens organisation.
c. Förslaget lämnas via MSL:s digitala mall för samverkansplan.

2. Kriterier för miljöchefsgruppens bedömning av förslag till samverkan
Miljöchefsgruppen beslutar om förslaget ska utvecklas till en samverkansplan. Följande kriterier vägleder till beslutet:
a. Samverkan ligger inom ramen för MSL:s uppdrag.
b. Samverkan bidrar till bättre miljö och hälsa och/ eller säkrare livsmedelshantering.
c. Ett behov och användningsområde för resultatet finns bland länets miljökontor eller länsstyrelsen.
d. En sökning är gjord efter befintlig eller genomförd liknande samverkan/ projekt.
e. Utrymme finns i MSL:s verksamhet.
f. En projektfadder är utsedd ur miljöchefsgruppen.
g. En projektledare är utsedd.

3. Kriterier för beslut av MSL:s styrgrupp om samverkansstart
MSL:s styrgrupp beslutar om samverkansstart. Följande kriterier vägleder till beslutet:

a. Förslaget är utvecklat i MSL:s mall för samverkansplan.
b. Projektledaren är redo för start.
c. Projektfaddern har godkänt samverkansplanen.
d. Det finns en samverkansgrupp.
e. MSL:s kansli har förberett stöd för samverkan, t.ex. en samverkansyta och information på
    miljosamverkanstockholm.se.
   
Dokument som beskriver organisation och ansvarsfördelning finns på MSL:s samverkansyta.
   
   
 Tillgänglighet för miljosamverkanstockholm.se
           

Uppdaterat 2021-11-30
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum