HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Om oss
Organisation och ansvarsfördelning
Arbetssätt
Vad ska vi göra och vad har vi gjort?
Mål för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i länet
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Kontakt!
Tillsynsvägledning från centrala myndigheter
Uppföljning av vägledningen om buller vid idrottsplatser
Inspirationsdag 11 november 2022


Uppföljning av vägledningen om buller vid idrottsplatser 
   
Hösten 2020 publicerade Naturvårdsverket en vägledning om buller från idrottsplatser. Frågan hade aktualiserats i flera sammanhang de senaste åren och det har uttryckts behov av stöd vid bedömningar. I arbetet med vägledningen togs kontakter med kommuner, länsstyrelser, idrottsförbund och andra berörda. En hearing med inbjudna arrangerades tillsammans med Boverket som parallellt tagit fram en vägledning utifrån plan- och bygglagen, och Folkhälsomyndigheten.

Vägledningen på Naturvårdsverkets webbplats:
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/buller/buller-fran-idrottsplatser/6

Nu när vägledningen funnits en tid vill Naturvårdsverket utvärdera tillämpningen. Om den fungerar som avsågs, eventuella svårigheter och synpunkter / önskemål om förtydliganden eller kompletteringar. Behöver det tas fram kompletterande information om vissa verksamheter eller situationer?

Frågor som vi gärna vill att ni funderar på och så långt möjligt besvarar genom att skicka e-post till magnus.lindqvist@naturvardsverket.se är:

1. Har ni några generella kommentarer om vägledningen?

2. Vägledningens användbarhet, svårigheter, behov av förtydliganden?

3. Om modellen för olägenhetsbedömning har tillämpats. Hur har den fungerat?
- Matrisen med avstånd och intensitet
- Tabell med listade åtgärdsförslag

4. Har det förekommit ärenden eller sammanhang där buller vid idrottsplatser aktualiserats efter september 2020? Har det gjorts mätningar/beräkningar? Beskriv gärna.

5. Vilken slags ljud vid IP är dominerande källa till olägenhet enligt er bedömning?

6. Har viss typ av idrottsverksamhet och situationer varit särskilt aktuellt vad gäller omgivningspåverkan?

7. Koppling miljöbalken – plan- och bygglagen. Nyplanering av IP och miljöbalkstillämpning?

All slags återkoppling tas tacksamt emot!

Jag som skickar dessa frågor var då vägledningen togs fram anställd vid Boverket och ansvarade för deras vägledning om buller från idrottsplatser, men är numera anställd vid Naturvårdsverket. Vi har en löpande dialog med Boverket i dessa och andra frågor och välkomnar därför även eventuella kommentarer rörande deras vägledning som gäller vid planläggning och bygglovsprövning.

Magnus Lindqvist

NATURVÅRDSVERKET
Samhällsplaneringsenheten
BESÖK: Virkesvägen 2, Stockholm
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON: 010-6981101


   
   
   
   
   
 Tillgänglighet för miljosamverkanstockholm.se
           

Uppdaterat 2022-04-22
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum