HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Bassängnätverket
Fotvårdstillsyn
Hus- och ventilationsnätverket
Hygienlokaler – stickande och skärande verksamheter
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsynskampanj till frisörverkamheter 2010
Hygienlokaler — utvärdering av tillsynskampanj stickande och skärande
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn
Legionella
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan
Samverkan smittskydd
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Trafikbullerärende — handläggningsrutiner
Gummigranulat och fallskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Hygienlokaler — utvärdering av tillsynskampanj stickande och skärande verksamheter

Miljösamverkan Stockholms Län fick av de kommunala miljöcheferna i länet uppdraget att under 2007 ta fram material inför en tillsynskampanj. Tillsyns¬kampanjen skulle rikta sig till hygienlokaler med stickande eller skärande verksamhet. Arbetsgruppen tog fram en ”verktygslåda” innehållande checklista och hjälpreda, mall för inspektionsprotokoll och bilagor med goda exempel på informationsskrivelser från olika kommuner i länet.

Materialet som togs fram under 2007 användes sedan i etapp II som var en tillsynskampanj. I etapp II ingick att kontakta kommunerna och informera om tillsynskampanjen. Uppdraget var även att göra en sammanställning och redovisning av resultatet.
Samverkan genomfördes 2009.

Rapport
-    Utvärdering av samverkansprojekt om hygienlokaler. 2009. Läs här! >>

Dokument
- Enkät för utvärdering. Läs här! >>
- Exempel på checklista: Stockholms checklista. Läs här! >> 

Hur kan tillsynsarbetet riktat till hygienlokaler med stickande eller skärande verksamhet utvecklas vidare?
Tyck till om tillsynsarbetet av hygienlokaler — stickande och skärande verksamheter. Svara på fyra frågor i en enkät — klicka till höger!
Vill du tycka till senare kan du får en påminnelse via e-post här! >>

Samverkansgrupp
De som deltog i arbetsgruppen för utvärdering av tillsynskampanjen var Monika Gyllengahm från Sundbybergs stad, Lars Lindqvist från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor samt Elisabet Oldfeldt från Stockholms stad.

Samverkansstatus: Avrapporterad 2009
Initiativtagare: Tidigare samverkan 
Genom tolv regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2013-09-09
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum