HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljöbrott och åtalsanmälan
Miljökontorens digitala tjänster
Nyckeltal för verksamhetsutvecklingen
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring SKL:s nya miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Pågående samverkan
 
Nyckeltal  verktyg i verksamhetsutvecklingen

19 gemensamma verksamhetsnyckeltal ger länets miljökontor möjlighet till benchmarking och uppföljning av verksamheten över tid. Data för 2008 - 2017 har samlats in och presenteras här samt i en rapport som finns under Dokument nedan. 
 
Nyckeltalen gör det även möjligt att jämföra verksamheten mellan kommunerna. Notera dock att dataframtagning till flera av nyckeltalen är komplex och svår att kvalitetssäkra. Försiktighet uppmanas därför vid jämförelse mellan kommuner!

I rapporten Nyckeltal för miljökontoren. Ett verktyg i verksamhetsutvecklingen beskrivs bakgrund och syfte.
Från och med data för år 2018 kommer två nya nyckeltal att användas; Inspektörer för miljöbalkstillsyn per 10 000 invånare samt Inspektörer för livsmedelskontroll per 10 000 invånare.
Dessutom avslutas inrapporteringen för nyckeltalen Beslut per årsarbetskraft, Antal avgöranden från överinstans samt Antal avgöranden från överinstans där nämndens beslut fastställts.


Webbpublicering av nyckeltale
n
- Nyckeltalsdata finns här!
   
Dokument
Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 – 2018. En sammanställning och analys. Läs här!
- Nyckeltal för miljökontoren. Ett verktyg i verksamhetsutvecklingen. (2008). Om bakgrunden till nyckeltalsprojektet. Läs här!
- Definitioner av nyckeltalen finns här!
   
Nyckeltalsworkshop 22 november
Workshop för att förbereda inrapportering av 2019 års data .
 - Fredag 22 november 2019, kl. 09:00-11:30. Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm. Gamla biblioteket.
 - Anmälan till mötet görs här! 
 - Vilka som anmält sig till workshopen ser du här.
   
Inrapportering av data 
 -  Läs mer om inrapportering av data här! 
   
   

 Tips!
 - Resultat från SKL:s enkät 2019 om kommunernas taxor och organisation. Läs här. 
 - Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2017 i Värmlands län.
Ladda ner här. 
 - Nyttan med nyckeltal. Läs artikel i Naturvårdsverkets Tillsynsnytt nr 10/ 2018 här. 
 - Stockholm Business Alliance genomför regelbundet en Nöjd- Kund-Index-undersökning (NKI) bland företag som varit i kontakt med länets kommuner. Studien tittar på företagens uppfattning om kommunen när det gäller tillgänglighet, information bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Läs om undersökningen från 2013 här!och undersökningen från 2015 här!
 -  Øjvind Hatt, myndighetschef i Bromölla kommun, sammanställer timtaxa (MB och livs) för landets kommuner. Sammanställningen finns på MSL:s projektarbetsplats! under fliken Nyckeltal.
   
Hur kan arbetet med nyckeltal och uppföljning av handläggningstider utvecklas vidare?
Tyck till om nyckeltal och handläggningstider och ge oss dina tankar kring området. Svara på fyra frågor i en enkät — klicka till höger!
Vill du tycka till senare kan du få en påminnelse via e-post här!
           
Samverkansstatus: Pågående samverkan.    
Initiativtagare:  Länets miljöchefer.
Samverkansstart: 2007.
Samverkansgrupp:  Sara Helmersson, Norrtälje kommun; Selma Musabasic, Stockholms stad samt Henrik Spovin, Miljösamverkan Stockholms län.


Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar miljökontoren arbetet med miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!

Uppdaterat 2019-06-22
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum