HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljökontorens digitala verktyg
Nyckeltal för verksamhetsutveckling
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring SKR:s nya miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 
Nyckeltal för verksamhetsutveckling 

20 gemensamma verksamhetsnyckeltal ger länets miljökontor möjlighet till benchmarking och uppföljning av verksamheten över tid. Data för 2008 - 2020 har samlats in och presenteras här samt i en rapport som finns under Dokument nedan. 
 
Nyckeltalen gör det även möjligt att jämföra verksamheten mellan kommunerna. Notera dock att dataframtagning till flera av nyckeltalen är komplex och svår att kvalitetssäkra. Försiktighet uppmanas därför vid jämförelse mellan kommuner!

I rapporten Nyckeltal för miljökontoren. Ett verktyg i verksamhetsutvecklingen beskrivs bakgrund och syfte.


Webbpublicering av nyckeltalen 
- Nyckeltalsdata finns här!
   
 Samverkansmöte 2 december
 - Bland annat diskussion inför inrapportering av data för 2021.
 - 2 december 2021, kl. 14.00 – 16.00. Fysiskt möte i Tekniska nämndhuset, Stockholm eller digitalt, länk skickas ut till anmälda. 
 - Anmälan 
 - Anmälda 
   
Dokument
 -  Årlig nyckeltalsrapport.
 - Nyckeltalsdefinitioner. 
 - Nyckeltal för miljökontoren. Ett verktyg i verksamhetsutvecklingen. (2008). Om bakgrunden till nyckeltalsprojektet. Läs här!
 - Samverkansplan.
   
Inrapportering av data 
 -  Läs mer om inrapportering av data här! 
   
   

 Tips!
 - Miljökontoren i Skåne och i Jönköpings län rapportera liknande nyckeltal. Läs här! 
 - Resultat från SKR:s enkät 2019 om kommunernas taxor och organisation. Läs här. 
 - Nyttan med nyckeltal. Läs artikel i Naturvårdsverkets Tillsynsnytt nr 10/ 2018 här. 

Samverkansstatus: Pågående samverkan.    
Initiativtagare:  Länets miljöchefer.
Samverkansstart: 2007.
Samverkansgrupp:  Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta läs här.
Uppdaterat 2021-09-20
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum