HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Om oss
Organisation och ansvarsfördelning
Miljöchefsträffar
Arbetssätt
Vad ska vi göra och vad har vi gjort?
Mål för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i länet
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Kontakt!
Tillsynsvägledning från centrala myndigheter
Uppföljning av vägledningen om buller vid idrottsplatser
Inspirationsdag 11 november 2022
Organisation och ansvarsfördelning

Samverkansägare
Miljösamverkan Stockholms län drivs gemensamt av kommunerna i Stockholms län, Stockholms länsstyrelse samt Storsthlm. Kommunerna i egenskap av ansvariga för den kommunala miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen, Länsstyrelsen i rollen som ansvarig för tillsynsvägledning och Storsthlm i rollen som kommunalt samverkansorgan.

Högsta beslutande organ 
MSL:s högsta beslutande organ utgörs av miljöcheferna i länets kommuner.
De sammanträder två gånger per år. Inför varje ny avtalsperiod beslutar miljöcheferna om MSL:s verksamhet, huvudsakliga inriktning, ekonomiska förutsättningar och styrgruppens sammansättning.

Styrgrupp för Miljösamverkan Stockholms län 2022
Jenny Färm, Järfälla kommun
Lena Pettersson, Länsstyrelsen Stockholm
Per Enarsson, Nacka kommun
Karolina Ernarp, Solna stad
Anna Hadenius, Stockholms stad, ordförande
Martin Rodell, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.
Thomas Fredriksson, Storsthlm, adjungerad.

Henrik Spovin, MSL, är sekreterare.

Kontakt med styrgruppen via MSL.

Datum för MSL:s styrgruppsmöten
             
  
Samverkansform
Finansiering och personella resurser för Miljösamverkan Stockholms län regleras genom en samverkansöverenskommelse mellan länets kommuner, Storsthlm och Länsstyrelsen Stockholm. Nuvarande samverkansöverenskommelse är fyrårig och löper till och med 2022. 
Överenskommelsen finns här!

MSL:s samverkansgrupper bemannas av personal från miljökontoren och länsstyrelsen.

MSL:s kansli har uppdraget att samordna genomförandet av MSL:s verksamhetsplan.
Telefon 08 508 28 929, mobil 076 12 28 929.
E-post miljosamverkan@stockholm.se

En utförlig beskrivning av organisation och ansvarsfördelning, miljöchefsgrupp och miljöchefsträff, styrgruppen för MSL, projektmodell och kriterier för samverkansprojekt finns på MSL:s samverkansyta.

Övrigt samarbete
Övriga regionala parter som arbetar inom berörda områden inbjuds att deltaga utifrån eget intresse. Dialog med landets övriga miljösamverkan sker kontinuerligt för att dela erfarenheter.
Uppdaterat 2022-09-16
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum