HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Ansökan om LOVA-bidrag för lokalt åtgärdsprogram
Avfall i anläggningsändamål
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvattennätverket
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Spridning av slam på åkermark
Strandskyddsnätverk
Sulfidnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan

Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak

Denna samverkan tog 2012 fram underlag för kommunernas tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak. Ett informationsblad till fastighetsägare och entreprenörer med information om anmälningskravet vid tvättning/ blästring är framtaget samt en mall till följebrev.

Arbetet med en lathund för handläggning av inkommen anmälan om blästringsarbete är påbörjat och kan slutföras med fler deltagare i samverkansgruppen. Anmäl intresse här! >>

  
Dokument
- Information till fastighetsägare och entreprenörer om högtrycksrengöring/ blästring av tak. Word-mall till informationsblad med plats för kommuninformation. Ladda ner här >>
Mall till följebrev till informationsbladet. Word-mall med plats för kommuninformation. Ladda ner här! >>
   
Tips!
- Miljösamverkan Västra Götaland har tagit fram Entreprenörer och entreprenad, Handledning (2007) med ett informationsblad om blästring utomhus. Läs här! >>
- Stockholm Vatten har två relevanta arbeten. Dels examensarbete från 1999 Undersökning och utvärdering av klottersanerings-och fasadrenoveringsverksamhet i Stockholms stad av Andreas Wiberg, KTH. Dels Stockholm Vattens egen undersökning från 2003 Metaller i taktvättvatten av Agneta Bergström. Läs här! >>
                          

Samverkansstatus: Genomförd samverkan 2011-2012.
Initiativtagare:  Stockholms stad.Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum