HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Webbsända utbildningar
Genomförda utbildningar och seminarier
Att använda nudging vid tillsyn
Bedömning av behov av rening av länssvatten vid markarbeten vid sanering och exploatering, 14 februari 2018
Bergvärmepumpar – utbildning 15 oktober 2014
Bullerutbildning
Energi i tillsynen – utbildning 17 april 2013
Fukt och riskkonstruktioner – utbildning 3 oktober 2016
Kommunikation och bemötande i tillsynen – utbildning
Mekanisk ventilation i flerbostadshus, utbildning 10 november 2015
Miljökvalitetsnormer för vatten – nämndseminarium 10 februari 2016
Miljötillsynsutredningen och utredningen om livsmedelskontrollen samt utredningen om vattenmiljö och vattenkraft, 30 augusti 2017
Mögellukt i byggnader – seminarium 9 oktober 2019
Nya PBL för miljöhandläggare — utbildning 2012-05-07
Nämndutbildning 18 februari 2015
Nämndutbildning 13 februari 2019
Riktvärdesmodellen – workshop 12 februari 2015
Sanktionsutbildning 30 maj 2016
Självdragsventilation i flerbostadshus – seminarium 27 januari 2015
Tillsyn av egenkontroll av energihushållning – utbildning 9 september 2014
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildning i kommunikation och bemötande
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar 2013
Utsläpp från vedeldning – sotning och klagomålshantering 29 november 2019
Ventilation i bostäder – 11 september 2018
Ventilation i offentliga lokaler – utbildning
Inspirationsdag 20 november 2020
Kommunernas miljöinspektörer blir bättre på att möta människor

Ett tillsynsbesök handlar inte bara om kryss i en checklista utan är även ett möte mellan olika förväntningar och positioner. Som inspektör ställs man ibland inför situationer där den person man möter är osäker eller omotiverad. Nu har de första miljö- och hälsoskyddsinspektörerna i Stockholms län gått på kurs för att bli bättre på att kommunicera och utveckla tillsynsbesöket.

- Det psykologiska spelet är oerhört viktigt i mötet mellan alla människor, säger Åsa Hogmark, livsmedelsinspektör vid Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Det är ju ingen nyhet men här har vi fått utbyta tankar och erfarenheter om det, direkt kopplat till våra möten i tillsynen.

För att kunna prata om hur tillsynen, och kravet på lagefterlevnad, kan bidra till att utveckla verksamhetens kvalitet måste både inspektör och verksamhetsutövare befinna sig på samman kommunikativa nivå.

- Vi vill att verksamhetsutövaren ska känna stolthet och egen drivkraft, säger Marithe Eriksson, hälsoskyddsinspektör i Stockholms stad. Nu har jag fått kunskaper om hur jag i min inspektörsroll kan agera för att nå dit. Marithe citerar en annan deltagare: ”vi inspektörer bjuder upp till dans”. Nu har jag blivit säkrare på att föra!

Marithe är med i den projektgrupp inom Miljösamverkan Stockholms Län (MSL) som tagit fram utbildningen. Kompetensutvecklingen syftar både till att öka inspektörens trygghet i arbetet och till att öka andelen företag som är nöjda med miljötillsynen. En måttstock på det sistnämnda är det Nöjd-kund-index (NKI) som Stockholm Business Alliance tar fram. Under 2009 genomförde de en studie av företagens uppfattning om kommunen när det gäller tillgänglighet, information bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. NKI för miljötillsynen i Stockholms län var 65 % (skalan går från 1 - 100 % nöjdhet).

- Vår målsättning är att andelen företag som är nöjda med miljötillsynen ska öka. Kommunikation och bemötande är en viktig del av myndighetsrollen och nu har vi skräddarsytt en utbildning med den inriktningen, säger Sara Helmersson, ordförande i Miljösamverkan Stockholms Län och bygg- och miljöchef i Norrtälje kommun.

- Utbildningen är en del i en helhet, fortsätter Sara, som själv är anmäld till en av höstens utbildningar. Förutom målet att nå alla inspektörer och chefer i länet med utbildningen har vi tagit fram en checklista till stöd vid tillsynsbesöket och en medarbetarenkät för kompetensutveckling inom kommunikation och bemötande. Handledare för utbildningen är Sigvard Persson och Anders Bolin. Anders är imponerad av engagemanget.

- Vi har lyft fram det som en inspektör gör i vardagen fast nu under utbildningen i en trygg miljö. Här har alla fått pröva, utveckla och förädla de verktyg som alla redan har. Deltagarna har verkligen investerat i engagemang och intresse, de har fått tillbaka ökade insikter om sig själva när det gäller att möta andra och kommunicera.

Nu förväntas deltagarna tillämpa sina nya kunskaper i sitt vardagliga arbete. Den integreringsprocessen kommer antagligen att bestå i både framgångar, nya insikter men också svårigheter och nya situationer som väcker tankar och frågor. För att processen ska fortsätta kommer deltagarna att samlas till en halvdag i höst för uppföljning. Både för erfarenhetsutbyte och reflektion men även för handledning i en enkel modell som deltagarna tillsammans kan använda i vardagsarbetet för att implementera och integrera sin nya kompetens.

- Jag ser redan fram emot att få fortsätta att bygga vidare på min egen utveckling och på miljötillsynsarbetet i hela länet, avslutar Åsa Hogmark från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Läs mer om framtagningen av utbildningen och ladda ner material här!

Läs mer om kommande utbildningar här!
Full energi under utbildningen!

Åsa Hogmark.

Anders Bolin och Sigvard Persson.


Uppdaterat 2013-09-09
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum