HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Ansökan om LOVA-bidrag för lokalt åtgärdsprogram
Avfall i anläggningsändamål
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvattennätverket
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Spridning av slam på åkermark
Strandskyddsnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 
Tillsyn av fritidsbåtar
Miljökontoren i Stockholms län samverkar för samsyn kring tillsyn på båtklubbar, varv och marinor. En stor fråga är hur båtbottnar hålls fria från påväxt. Länets miljöchefer har enats om en gemensam inriktning för tillsynen av båtbottenfärger på fritidsbåtar och dess miljöeffekter. Se under MSL-dokument nedan. 

   
Samverkansmöte 11 november 2021
Torsdag 11 november, kl. 09:15-12:00. Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm. Lokal Gamla biblioteket.
Dagordning läggs upp på MSL:s samverkansyta. Har du inte åtkomst begär det här.
 - Anmälan. 
 - Anmälda
 - MSL:s möten och aktiviteter. 
   
Allt för sjön 2022 
MSL och Stockholms miljöförvaltning deltar tillsammans med en monter under Allt för sjön, 11-20 mars 2020. Montern bemannas med personal från länets miljökontor vilket ger möjlighet att diskutera och nå ut med information och möta båtfolket.
   
Jämförande inspektioner på båtklubbar 
  Några av länets miljökontor genomför jämförande inspektioner på båtklubbar. Vid jämförande inspektioner deltar två miljökontor vid samma inspektion. 
Är du intresserad av att veta mer skicka en rad till MSL! 
   
MSL-dokument
 - Samverkansplanen finns här. 
 - Information till enskilda båtägare som båtförvarar på egen tomt. 2017. Läs här! 
 - Vid möte 27 oktober 2016 för länets miljöchefer överenskoms om en gemensam inriktning för tillsynen, redovisad i promemorian Underlag för samsyn vid båtklubbstillsyn - biocidfärg. Syftet är att lägga grunden för samsyn kring och likriktning av tillsyn av användning av båtbottenfärger och dess miljöeffekter.
PM:et laddas ner här! 
Exempel på kommun som tagit PM:et till sin nämnd, Stockholms stad finns här!
 - Handläggarstöd vid tillsyn av fritidsbåtklubbar, varvsföreningar och marinor. Reviderat 2020. Tillgängligt för MSL:s parter på MSL:s samverkansyta.
 - Tillsyn över båtklubbar i Stockholms län – checklista vid inspektion. 2015. Checklistan är ett stöd till inspektionen och varje kommun väljer att använda de delar man finner tillämpliga. Ladda ner checklistan här!
   
Tidigare seminarier
 - Nationell båtmiljökonferens. 4-5 december 2017 anordnades för andra året i rad en nationell båtmiljökonferens med tema båtbotten, denna gång var arrangörerna Transportstyrelsen, Miljösamverkan Stockholms län, BONUS CHANGE och Naturskyddsföreningen.Presentationer och resultat från workshop m.m. finns här!
Miljövett vid framtidens båttvätt. MSL:s seminarier 12, 13 och 14 mars 2013. Dokumentatioin finns här!
- Förbättrad miljö i småbåtshamnar. MSL:s seminarium 26 april 2013. Dokumentation finns här! >>. Erfarenheter från Region Hallands projekt finns här 
Dokumentation från Stockholms miljörättscenters seminarier om båtuppläggningsplatser 3 september 2013: Naturvetenskaplig bakgrund av Naturvårdsverkets perspektiv av Havs- och vattenmyndighetens perspektivEtt kommunalt perspektiv av Britta Eklund, Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), SU. Erika Skogsjö och Anna Isberg, Naturvårdsverket.  av Thomas Johansson, Havs- och vattenmyndigheten. Birgitta Held-Paulie, Nacka kommun.
Båtbottentvättning – spolplattor och provtagning. MSL-seminarium 22 september 2015. Dokumentationen finns här!
- Båtbottentvättning och underhåll av fritidsbåtar från miljöperspektivet. MSL-möte 11 november 2015. Läs mer här!
   
Tips!            
 - Swedish sources and pathways for microplastics to the marine environment. IVL Swedish Environmental Research Institute 2017.
Ladda ner här. 
 - Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige, Havsmiljöinstitutet, rapport 2019. Ladda ner här. 
 - Viksjö båtklubb genomförde 2018 en båtbottensanering genom slipning. Genom val av bra utrustning kunde slipningen genomföras säkert för miljö och hälsa. Johan Israelsson presenterade projektet 27 augusti 2019. Ladda ner presentationen här. Se hur dammfri slipningen var med bra utrustning via en kort film här.  
 - Renare under Stockholms båtar. Pressmeddelande Båtliv mars 2019. Läs här. 
 - Förekomst av förbjuden tennfärg på fartygs- och fritidsbåtsskrov – utveckling av XRF-metod för mätning av tenn & förslag på riktvärde. Chalmers och Stockholms universitet 2017. Läs här. 
 - Presentation 5 juni 2018 av Länsstyrelsen i Stockholm om de nya LOVA-villkoren. Ladda ner här och minnesanteckningarna från mötet finns här.  
 - Leaching of copper and zinc from antifouling paint systems. DHI. 2018. Ladda ner här. 
 - Hitta närmaste borsttvätt och spolplatta här.  
 - TBT i färger en tickande bomb, artikel i Båtliv 3/2018. Läs här! 
 - Sila mygg och slipa båtbottnar, artikel i Båtliv 3/2018. Läs här!
 - Nya SGI-rapporter om förorenade båtplatser. 2018. Läs här! 
 - Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland tog 2017 fram ett handläggarstöd för tillsyn av fritidsbåtshamnar.
Läs här! 
 - Giftfri båtbotten – så här gör du. Transportstyrelsen, 2017. Ladda ner här! 
 - Regler för användning av båtbottenfärg med biocider, till dig som köper båtbottenfärg. Stockholms stad, 2017.
Ladda ner här! 
 - Båtbottenfärger – om du måste måla. Information från KemI.
Läs här!  
 - Checklista inför sanering av båtbottnar. Stockholms stad 2017.
Ladda ner här!  
 - Ett hållbart båtliv för alla. Broschyr med information om de krav och regler som gäller för underhåll och skötsel av båtar och båtklubbsverksamhet. Stockholms stad, 2019. Läs mer här!
 - Undersökning av spärrfärgers effektivitet. Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet, 2015.
Läs här!
 - XRF-as a tool for monitoring of biocide load in boatyards. Matz Norling, examensarbete, Stockholms universitet. 2015.
Läs här!
 - Miljösamverkan Västra Götaland driver ett projekt kring fritidsbåtshamnar.
Läs här! 
 - Mätning av gifter på båtbottnar med XRF-metoden och analyser av miljögiftbelastningen i båtklubbar, småbåtshamanr och marinor görs av Happy Boat. Läs mer här!
 -  Media: Hårdare krav mot giftiga båtbottnar – båtägare tvingas till dyr sanering. Se inslag i SVT här! 
 -  Havs- och vattenmyndigheten har 2015 reviderat riktlinjerna Båtbottentvättning av fritidsbåtar. Läs här!
 - Miljösamverkan Stockholms län har en representant i Transportstyrelsens Båtmiljöråd. Representant är Anna Constantinides från Stockholms miljöförvaltning. Läs mer om Båtmiljörådet och minnesanteckningar här!
MSL:s minnesanteckningar finns på projektarbetsplatsen! 
 -  Projektet Ren båtbotten drivs av Naturskyddsföreningen, Svenska Båtunionen, Sportfiskarna och Skärgårdsstiftelsen. Läs mer här!
 - CHANGE – om antifouling för fritidsbåtar. Läs mer här!
 -  CHANGE – att ändra båtägares antifoulinganvändning i Östersjön. Presentation av Mia Dahlström Sjögren vid SBU:s miljökonferens 2015 finns här!
 -  Bland borsttvättar och fartygsfärger. Förstudieprojekt Bonus CHANGE, 2014.
Läs här! 
 -  Metals in boat paint fragments from slipways, repair facilities and abandoned vessels: An evaluation using field portable XRF. Läs här!
 -  Inventering av tennorganiska föreningar och dess effekter i småbåtshamnar. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen, 2014. Läs mer här!
 - Mätningar på båtskrov med ett röntgenfluorescensinstrument (XRF-apparat) ger en bra bild av giftsituationen på båten. Britta Eklund från Stockholms universitet har varit ute på Lidingö Båtförbund och mätt. Läs mer här!
 -  Förekomst av tenn och koppar på bottenmålade fritidsbåtar. En undersökning där en handhållen XRF använts. Anders Österholm, Mittuniversitetet. 2012. Läs här!
 -  Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund genomförde 2014 ett tillsynsprojekt rörande fritidsbåtshamnar och varv. Läs rapporten här!
 -  Tidningen Båtliv skriver om SMBF:s miljökonferens i oktober 2014 här!
 - Ansvar för förorenad mark på båtuppläggningsplatser med fokus på ideella föreningar, ITM 2014. Läs här!
 - Båtägares uppfattningar om bottenbehandling, miljöfrågor och ansvarsfrågor kring båtverksamhet. ITM 2014. Läs här!
 -  Båtbottenfärger med biocider, PM Stockholms miljöförv., 2014-03-19. Läs här! 
 -  Förorenade båtuppläggningsplatser - vem är avhjälpandeansvarig? Kristina Lagerström, Stockholms universitet. 2013. Läs här!
 - Utvärdering av Axon Miljöteknik AB:s torvfilteranläggning för rening av spolvatten vid båttvättanläggningar. Mälardalens högskola 2015. Läs här!
 -  Fakta om BisfenolA i epoxifärger. Läs mer här!
 -  Köpguide för motorbåtar, IVL 2013 finns här!
 - Läs artikeln Gamla synder svåra att måla över av Britta Eklund. Läs här!
 -

Förorening av båtuppläggningsplatser– en sammanställning av utförda undersökningar i svenska kustkommuner. Läs här

 -  Båtuppläggningsplatser starkt förorenade av giftiga ämnen. Läs här!
 -  Riskbedömning av förorenad mark på en båtuppläggningsplats för fritidsbåtar. ITM 2012. Läs här!
 -  Halter av organiska tenn-föreningar, irgarol och PAH i sediment i Stockholmsområdet. ITM. 2008. Läs här!
 -  Miljövänliga småbåtshamnar. Handbok med checklista, för planering och utveckling av miljövänliga småbåtshamnar. Rapport från Hav Möter Land 2013. Läs mer här!
 - Initiativet Hållbara hav har en spännande webbsida Östersjön –  vem bryr sig ..
 -  Contamination of a boatyard for maintenance of pleasure boats. Eklund, Johansson, Yttreberg 2014. Läs här!
 - Måla båtbotten – du har väl koll på reglerna? Transportstyrelsen, 2016. Läs här!
 - Havstulpanvarningar via Skärgårdsstiftelsen finns här!
 - Fyra av fem företag ger inte rätt information om faror med båtvårdsprodukter. Kemikalieinspektionen juni 2016. Läs mer här!
   
Domar           
- MMD M 2691-14. Nacka kommun, föreläggande och överklagande. Läs här!
 - Linköping FR 3028-16 Dom 2017-08-29 – Mälarhöjden och mottagningsanordning av farligt avfall. Läs här. 
   
                                       
Samverkansstatus: Pågående samverkan. Startade 2013.
Initiativtagare: Tidigare samverkan.
Samverkansgrupp: Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta skriv en rad här.


           
Uppdaterat 2021-10-07
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum