HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
           

 Aktuellt inom MSL

 Registrera dig på MSL:s
 samverkansyta


 MSL:s nyhetsbrev september
 2021


 Digital utbildning i grundläggande
 miljöbalkstillsyn


 MSL:s möten och aktiviteter

     
Samverkan för bra miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet 26 kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Storsthlm samverkar för att utveckla miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen. Här kan handläggare ta del av operativa projekt, handläggarstöd och seminarier.

Företag och allmänhet som har frågor som rör miljö, hälsa och livsmedel hänvisas till kommunens miljökontor.
 
Samverkan som pågår:

Livsmedelslagstiftningen Miljöbalken Verksamhetsutveckling

Dricksvattengrupp

Kontroll av ursprung av primäringredienser i butiker 2021

Revisionsutbyte i livsmedelskontrollen

Provtagningsplan livsmedel

Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen

Avfall i anläggningsändamål

Bassängnätverk

Dagvattennätverk

Förorenade områden

Hus- och ventilationsnätverket

Legionella

Nätverk detaljplanefrågor

Nätverk förbränningsanläggningar

Strandskyddsnätverk

Tillsyn av fritidsbåtar

Tillsyn på lantbruk

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson

Nationella publikationsbiblioteket


All samverkan inom MSL

Här finns pågående och genomförd samverkan

     

 

 

 
Uppdaterat 2021-10-22
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum